PLANOWANIE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY CZ. II

 
 

Harmonogram taki ma zazwyczaj formę harmonogramu dyrektywnego, który będzie omówiony w dalszym ciągu niniejszego rozdziału. Plan rzeczowy obejmuje zestawienie podstawowych asortymentów robót w odpowiadających im jednostkach technicznych, w rozbiciu na poszczególne obiekty, oraz zestawienie zbiorcze tych robót w podziale rocznym i kwartalnym. Plan rzeczowy określa więc jednoznacznie wielkość zadań związanych z realizacją inwestycji.

Projekt organizacji montażu jest opracowaniem niezbędnym do realizacji obiektu metodami uprzemysłowionymi. Projekt ten składa się z części opisowej i rysunków montażowych. Część opisowa powinna zawierać zwięzłą charakterystykę montażową obiektu oraz omówienie zasad i metod montażu z podaniem warunków tolerancji montażowych i kpntroli montażu, określeniem warunków atmosferycznych, w jakich dopuszczalne jest prowadzenie montażu, określeniem warunków montażu w okresie obniżonych temperatur, wymaganych warunków bhp itp. W projekcie podaje się zestawienie zastosowanych maszyn i urządzeń montażowych. W części graficznej projekt zawiera rysunki montażowe, które ujmują podział obiektu na działki montażowe oraz wskazują kolejność montażu elementów na działce. Przykłady rysunków montażowych zostaną podane w rozdziale 19.

Zestawienie siły roboczej i środków produkcji wynika bezpośrednio z omówionego powyżej zestawienia podstawowych asortymentów robót i powinno obejmować:

- plan zatrudnienia robotników (z ewentualnym podziałem na obiekty),

- zestawienie i plan pracy podstawowych maszyn i środków transportu wewnętrznego,

- zestawienie i plan zużycia podstawowych materiałów, prefabrykatów lub elementów konstrukcji,

- zadania i plan pracy transportu zewnętrznego.

Schemat organizacji kierownictwa budowy - w przypadku realizacji obiektów przemysłowych będzie bardziej skomplikowany, gdyż powinien uwzględniać również okres rozruchu inwestycji z określeniem zadań zarówno generalnego wykonawcy, jak również generalnego dostawcy maszyn i urządzeń oraz użytkownika.

Projekt zagospodarowania placu budowy powinien ujmować całość wyposażenia technologicznego budowy. Realizacja niektórych bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych wymaga niekiedy rozwiązania szerszego niż projekt zagospodarowania placu budowy - opracowania projektu całości zaplecza produkcyjno- -uslugowego, niezbędnego do realizacji inwestycji.