PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT

 
 

Projekt organizacji robót jest rozwinięciem elementów projektu organizacji i technologii budowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.

W odróżnieniu od projektu organizacji i technologii budowy - który służy zarówno inwestorowi jak i wykonawcy - projekt organizacji robót przeznaczony jest wyłącznie dla bezpośrednich wykonawców, budowy: kierownika budowy, kierownika robót, majstra i brygadzisty.

Projekt organizacji robót służy więc do bieżącego kierowania budową i wykonywania robót. Zakres projektów organizacji robót może być różny zależnie od rodzaju i wielkości budowy. Ramowy zakres tych projektów obejmuje:

- szczegółowe zestawienie zapotrzebowania maszyn i sprzętu, środków transportowych, siły roboczej oraz materiałów i prefabrykatów,

- szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót (schematy pracy brygad roboczych i maszyn, organizacja miejsc roboczych, rysunki nietypowych deskowań, rusztowań i innych urządzeń pomocniczych),

- szczegółowy plan zagospodarowania placu budowy,

- projekt organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robót.

Projekt organizacji robót może zawierać karty technologiczne wykonania robót. W kartach tych dokładnie określa się metody wykonywania poszczególnych rodzajów robót i zamieszczą odpowiednie obliczenia oraz ewentualne szkice, wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi technologii danej roboty. W części obliczeniowej (analitycznej) projektu organizacji robót powinno znaleźć się obliczenie ilości robót, w układzie potrzebnym do sporządzenia zleceń roboczych.

PODZIAŁ ZAKRESU PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY I ROBÓT

Projekty organizacji robót sporządzają wykonawcy robót (generalny wykonawca i podwykonawcy), każdy dla wykonywanego przez siebie zakresu robót.

W celu silniejszego powiązania zagadnień projektowania z możliwościami produkcji budowlanej w ostatnim czasie podejmuje się próby tworzenia w przedsiębiorstwie budowlanym komórek projektowania, np. powstanie pracowni projektowych w niektórych przedsiębiorstwach budownictwa miejskiego. W tym wypadku generalny wykonawca wykonuje we własnym zakresie całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a więc również i dokumentację organizacji i technologii budowy i robót. Rozwiązanie takie jest rozwiązaniem eksperymentalnym i dopiero praktyka wykaże czy słuszne i celowe jest jego stosowanie.

Ścisłe powiązanie projektowania z wykonawstwem ma duże znaczenie, gdyż sprzyja stosowaniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych. Stwarza to jednocześnie możliwości najbardziej racjonalnego wykorzystania środków produkcji (np. drogą unifikacji i prefabrykacji szeregu elementów zagospodarowania placu budowy, jak np. barakowozy, elementy drogowe i ogrodzeniowe, podtorza dla żurawi wieżowych itp.).

Organizowanie obecnie kombinatów specjalizujących się w określonych rodzajach budownictwa (np. Kombinaty Budownictwa Miejskiego w Warszawie, a zwłaszcza wprowadzenie instytucji generalnego realizatora inwestycji skupiającego sprawy projektowania, wykonawstwa, dostaw, montażu i rozruchu maszyn i urządzń produkcyjnych), spowoduje dalsze uproszczenia również w zakresie projektowania organizacji i technologii budowy oraz robót.