STRUKTURA BUDOWLANEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO CZ. II

 
 

Przy wykonywaniu robót systemem zespołowym możemy osiągnąć pełne wykorzystanie zawodowych umiejętności robotników wykwalifikowanych, ponieważ wykonują oni jedynie czynności wymagające ich kwalifikacji. Wszelkie prace pomocnicze wykonują wchodzący w skład zespołu robotnicy niewykwalifikowani. Robotnicy niewykwalifikowani, dzięki stałej współpracy z robotnikami o wyższych kwalifikacjach zwiększają swe umiejętności zawodowe.

Skład zespołu zależy od charakteru wykonywanej pracy. W praktyce mamy do czynienia z zespołami dwu- lub trzyosobowymi, czasem z zespołami większymi. Dzięki pracy zespołowej oraz głównie dzięki stosowaniu odpowiedniego podziału pracy uzyskano w budownictwie znaczny wzrost wydajności pracy, bez zwiększenia wysiłku fizycznego.

Zespół roboczy jest najmniejszą jednostką wykonawczą na budowie. Współczesna technika i technologia wykonywania robót zmuszają do tworzenia odpowiednio większych jednostek organizacyjnych. Dlatego też w nowoczesnym budownictwie zadania produkcyjne wykonywane są przez brygady (grupy). W ich skład wchodzą poszczególne zespoły. Liczba zespołów w brygadzie zależy od charakteru i wielkości wykonywanych robót. Zasadniczo skład brygady powinien być stały, ze względu na możliwości koordynacji pracy robotników i racjonalne jej zorganizowanie.

Na czele brygady stoi brygadzista. W przeciętnych warunkach brygada wykonująca roboty ogólnobudowlane powinna się składać z 8-10 robotników, zaś brygada wykonująca roboty montażowe - z 6-8 robotników. W razie większej liczebności brygadzista może mieć trudności w prawidłowym podziale zadań między poszczególne zespoły, w należytym zorganizowaniu stanowisk roboczych oraz koordynacji pracy zespołów wchodzących w skład brygady.

Zależnie od liczby specjalności roboczych występujących w brygadzie rozróżniamy dwa rodzaje brygad:

- specjalizowane,

- kompleksowe (zespolone).

STRUKTURA BUDOWLANEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO CZ. III

Brygada specjalizowana' składa się z kilku zespołów roboczych o jednakowych specjalnościach. Zespoły te wykonują zazwyczaj kilka powiązanych ze sobą operacji składających się na proces roboczy. Na przykład zadaniem brygady specjalizowanej może być wykonywanie robót zbrojarskich, w skład których wchodzą operacje prostowania i oczyszczania zbrojenia, cięcia i gięcia, montażu i ustawienia szkieletów zbrojeniowych. W związku z tym niezbędna jest odpowiednia współpraca poszczególnych zespołów między sobą, gdyż operacja wykonana przez jeden zespół warunkuje wykonanie innej operacji przez zespół następny. Aby zapewnić rytmiczną i ciągłą pracę w brygadzie, należy przeanalizować pracochłonność poszczególnych operacji i dobrać do każdego odpowiednią liczbę robotników.

Brygada kompleksowa (zespolona) jest to jednostka organizacyjna składająca się z kilku zespołów roboczych o różnych specjalnościach roboczych. Praca brygady kompleksowej daje w wyniku całość technicznie określoną i konstrukcyjnie skończoną, na przykład budynek murowany w stanie surowym, konstrukcję żelbetową hali, szkielet stalowy itp.

W skład określonych zespołów brygady kompleksowej powinna wchodzić pewna liczba robotników wykwalifikowanych w dwóch specjalnościach. Na przykład brygada kompleksowa mająca za zadanie wykonanie konstrukcji żelbetowej ma w swoim składzie zespoły ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie i transportowe. Jednak niektórzy robotnicy z tych zespołów powinni wykazywać znajomość innego, pokrewnego zawodu, np. niektórzy zbrojarze powinni znać proces betonowania. Takie rozwiązanie umożliwia, w uzasadnionych wypadkach, wzajemną pomoc i współdziałanie poszczególnych zespołów w ramach brygady.

Wymienione cechy charakterystyczne brygady kompleksowej wytwarzają wśród jej członków więź organizacyjną, techniczną i ekonomiczną, jednoczące ich w zwartą, sprawną i zdyscyplinowaną grupę. W związku z obowiązującym akordowym systemem plac w budownictwie istnieje zainteresowanie materialne każdego członka brygady w osiągnięciu jak najwyższej 'wydajności pracy oraz w produktywnym wykorzystaniu czasu roboczego i racjonalnych metod pracy itp. '