OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI STANOWISK ROBOCZYCH CZ. III

 
 

Przede wszystkim należy wyjaśnić, jak metodę pracy równomiernej można zastosować do zaprojektowania organizacji pracy na pojedynczym obiekcie. Podstawowym warunkiem, umożliwiającym zastosowanie pracy równomiernej jest podział obiektu (budynku) na działki. Przez działkę będziemy rozumieli określoną jego część (część kondygnacji, sekcja itp.), na której będą wykonywane kolejno roboty.

Dzieląc obiekt na działki należy dążyć do tego, aby ilość robót na każdej z nich była możliwie jednakowa, tzn. aby działki miały zbliżoną pracochłonność. Ponadto ważne jest, aby ilość robót na działce - tzw. front pracy - był dostosowany do wydajności pracującej brygady. Konieczne jest, aby front pracy na działce umożliwiał brygadzie wykonanie roboty w ciągu pełnej zmiany (lub kilku pełnych zmian roboczych).

Po podziale obiektu budowlanego na działki wykonanie określonych budowlanych procesów produkcyjnych powierza się brygadom o stałym składzie. Brygady przechodzą kolejno z jednej działki na drugą, wykonując te same roboty w takich samych okresach czasu, gdyż pracochłonność na poszczególnych działkach jest jednakowa. Ponieważ brygada ustępująca z danej działki umożliwia wykonywanie następnych robót brygadzie obejmującej tę działkę, to możemy powiedzieć, że brygada ustępująca otwiera na danej działce front pracy brygadzie obejmującej roboty. Na przykład cieśle wykonali deskowanie umożliwiając zbrojarzom ułożenie zbrojenia.