Równoległość pracy

 
 

Pozwijanie , Pmca równomierna Zanikanie pracy równomiernej pracy równomier nei wany będzie na działce trzeciej, na działce drugiej odbywać się będzie układanie rurociągu, a na działce pierwszej wykop będzie zasypywany. W dalszym ciągu cykl ten powtarza się.

Przy zastosowaniu powyższej metody wykonanie całości robót będzie trwało 14 dni. Bez zastosowania zasad pracy równomiernej należałoby po wykonaniu wykopu rozpocząć układanie rurociągu, a po jego ułożeniu - zasypywanie wykopu. Czas wykonania robót wyniósłby wówczas 12 3 = 36 dni, zamiast 14 dni.

Warto zwrócić uwagę na to, że w pierwszym i drugim dniu roboczym nie pracują wszystkie brygady. Okres ten nazywamy okresem rozwijania się pracy równomiernej. Od dnia trzeciego do dnia dwunastego włącznie pracują wszystkie trzy brygady. Okres ten nazywamy okresem ustabilizowanej pracy równomiernej. W dniu trzynastym i czternastym nie pracują już wszystkie brygady, a stan zatrudnienia zmniejsza się. Okres ten nazywamy okresem zanikania pracy równomiernej.

Przedstawiona organizacja robót podporządkowana jest ogólnym zasadom ciągłości, równomierności i równoległości wykonania. Ciągłość pracy polega na tym, że każda brygada robocza pracuje na działce przez, określony czas (najlepiej pełne zmiany), przechodząc na nową działkę od początku zmiany, na zabezpieczony front roboczy przygotowany przez ustępującą brygadę.

Równomierność pracy wyraża się tym, że w każdej jednostce czasu brygady o niezmiennym składzie wykonują tę samą ilość robót. Równoległość pracy polega na tym, że praca różnych brygad na różnych działkach odbywa się jednocześnie. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie pracy równomiernej jest zachowanie stałego rytmu pracy.

Rytmem pracy równomiernej nazywamy czas pracy jednej brygady na jednej działce roboczej. Ponieważ rytm mierzymy w zmianach roboczych, więc możemy powiedzieć, że rytmem pracy równomiernej jest czas upływający między wejściem jednej brygady na działkę a wejściem na tę samą działkę brygady następnej.

Przebieg robót zaprojektowany zgodnie z powyższymi zasadami można przedstawić w postaci schematu harmonogramu pracy równomiernej (rys. 16-3). Wynika z niego, że na każdej działce są wykonywane cztery różne procesy robocze (a, b, c, d). Łączny czas ich wykonania na każdej z działek wynosi t dni roboczych. Na schemacie wyraźnie widać, że brygada po wykonaniu procesu roboczego a w czasie r na działce pierwszej przechodzi na działkę drugą, itd. '