ZASADA OBLICZANIA DŁUGOŚCI CYKLU PRODUKCYJNEGO

 
 

Tedretycznie zaprojektowanie czasu trwania budowy (pełnego cyklu produkcyjnego) jest możliwe za pomocą sumowania czasów trwania robót prowadzących (prowadzących cykli asortymentowych). Przyjmujemy, że cykle robót prowadzących dzieli się na stałe i zmienne. Do cykli stałych zaliczamy:

- 1) czas niezbędny do przygotowania i zagospodarowania placu budowy - przyjmuje się 15 dni,

- 2) czas wykonania wykopów - przyjmuje się 15 dni,

- 3) czas wykonania robót malarskich (po zakończeniu tynków) - przyjmuje się 15 dni,

- 4) czas wykonania robót porządkowych - przyjmuje się 5 dni.

- Do cykli zmiennych (zależnie od liczby kondygnacji) zaliczamy:

- 1) czas wykonania ścian i stropów jednej kondygnacji - dla budynków tradycyjnych ze stropami prefabrykowanymi przyjmuje się 14 dni, dla budynków z elementów prefabrykowanych przyjmuje się 6 dni,

- 2) czas wykonania tynków jednej kondygnacji - przyjmuje się 8 dni.

Na podstawie wyżej wymienionych danych łączną długość cyklu można obliczyć ze wzoru:

Tn = Ts+Tm (n+ 2) + Tt n w którym: Ts - łączny czas cykli stałych, Tm - czas wykonania ścian i stropów na jednej kondygnacji, Tt - czas wykonania tynków na jednej kondygnacji, n - liczba kondygnacji nadziemnych liczba 2 ozna- cza, że do liczby kondygnacji nadziemnych należy dodać kondygnację piwniczną i strych (jeżeli są).

Według tego wzoru można obliczyć długość pełnego cyklu produkcyjnego murowanego budynku mieszkalnego. Do budynków administracyjnych i szkolnych należy stosować mnożnik 1,3, do budynków hotelowych i żłobków - mnożnik 1,5, a do budynków szpitalnych - mnożnik 2,0. Stosowanie tych mnożników uzasadnia się koniecznością wykonywania w budynkach tego rodzaju bardziej skomplikowanych i nietypowych robót (dotyczy to zwłaszcza robót wykończeniowych).

Omówiony wyżej sposób określania długości cyklu polega na matematycznym obliczeniu. Do celów praktycznych przedsiębiorstwa i inwestorzy obowiązani są korzystać z wykazu normatywnych cykli budowy opracowanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.