ZNACZENIE I RODZAJE HARMONOGRAMÓW

 
 

Harmonogramem budowlanym nazywamy opracowanie ilustrujące planowy przebieg realizacji budowy. Jego celem jest wzajemne uzgodnienie współzależnych elementów organizacji robót oraz przedstawienie ich przebiegów lub powiązań zależnie od czasu, ilości, rodzaju i miejsca wykonywania.

Harmonogram powinien koordynować i wiązać elementy organizacji robót w taki sposób, aby można było uzyskać rozwiązanie optymalne w danych warunkach, zarówno pod względem technicznym i technologicznym, jak również pod "względem organizacyjno-ekonomicznym.

Harmonogramy budowlane sporządza się w różnych układach. W różny sposób przedstawiają one przebieg procesu realizacji budowy oraz związane z tym zjawiska. Wybór układu i sposobu przedstawienia realizacji budowy zależą od charakteru budowy i jej wielkości, a także od stopnia szczegółowości i od zakresu samego harmonogramu.

Harmonogramy budowlane stanowią integralną część dokumentacji organizacji i technologii budowy oraz robót. W praktyce rozróżnia się następujące rodzaje harmonogramów:

- dyrektywne,

- ogólne,

- zatrudnienia, pracy maszyn i sprzętu,

- dostawy i zużycia materiałów,

- szczegółowe.

Każdy z wyżej wymienionych harmonogramów składa się z dwóch powiązanych wzajemnie części:

- opisowo-obliczeniowej, zwanej częścią analityczną,

- wykreślanej, zwanej częścią graficzną.

Część analityczna znajduje się zazwyczaj z lewej strony arkusza przedstawiającego harmonogram i obejmuje ona opisy oraz dane liczbowe. Część graficzna, stanowiąca ilustrację ujętych wcześniej analitycznie elementów, wykonywana jest najczęściej w poziomej skali czasu jako harmonogram liniowy.

Jeżeli przyjmuje się dwie skale, to wówczas skala pozioma odnosi się najczęściej do czasu, a skala pionowa do innej wielkości, zależnie od przeznaczenia harmonogramu. Skala pionowa może np. dotyczyć liczby zatrudnionych lub ilości materiałów.