DYREKTYWNY HARMONOGRAM BUDOWY

 
 

Podstawową częścią organizacji i technologii budowy jest harmonogram dyrektywny. Daje on ogólny pogląd na przebieg realizacji inwestycji nie wykazując przy tym szeregu szczegółów, które występują dopiero w harmonogramach opracowanych bardziej szczegółowo, wykonywanych zazwyczaj w ramach projektów organizacji robót.

Opracowanie harmonogramu dyrektywnego poprzedzone jest zazwyczaj wykonaniem dyrektywnego terminarza, który ustala program rzeczowy inwestycji wynikający z jej etapowania. Dyrektywny terminarz budowy zawiera kolejność realizacji obiektów oraz czasokresy trwania robót, wynikające z długości cykli normatywnych. W terminarzu dyrektywnym zawarte są również istotne dla planowania budowy terminy, jak np. ter min przejęcia terenów, dostarczania dokumentacji technicznej, ich konstrukcji oraz ogólne dane, dotyczące kubatury budynków, ich konstrukcji itp.

Na podstawie powyższych danych opracowuje się harmonogram dyrektywny budowy, jako pierwsze opracowanie harmonogramowe. Dotyczy on przeważnie całości przedsięwzięcia inwestycyjnego w ciągu czasu jego realizacji.

Harmonogram dyrektywny powinien uwzględniać zasadnicze terminy przedsięwzięcia inwestycyjnego, a mianowicie:

- termin wejścia przedsiębiorstwa na plac budowy,

- termin wykonania robót przygotowawczych, zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy,

- terminy rozpoczęcia zasadniczych robót lub poszczególnych obiektów,

- terminy ukończenia zasadniczych robót lub poszczególnych obiektów,

- termin oddania obiektu (lub obiektów) do użytku.

DYREKTYWNY HARMONOGRAM BUDOWY CZ. II

Harmonogram dyrektywny obejmuje cały okres trwania budowy i służy między innymi do określenia procentu zaawansowania robót na koniec roku dla poszczególnych zadań. Na podstawie tego harmonogramu uzgadnia się między innymi terminy robót, które mają wykonać podwykonawcy.

Przykład wycinka harmonogramu dyrektywnego budowy osiedla mieszkaniowego przedstawiono na rys. 16-5. Harmonogram ten w części analitycznej zawiera dane o budynkach (np. liczbę kondygnacji, kubaturę) oraz dane dotyczące cyklu budowy. Część graficzna podaje w układzie miesięcznym czasy wykonania podstawowym robót (stan zerowy, montaż, tynki, roboty wykończeniowe) oraz terminy oddania budynków.

Na formularzu harmonogramu dyrektywnego (w dolnej jego części) podane jest zatrudnienie podstawowych maszyn (liczby nad wykresem oznaczają liczbę maszyn). W dolnych rubrykach (patrz rys. 16-5) podano efekty rzeczowe, wyrażone w m3 kubatury budynków i liczbą izb.

W omawianym harmonogramie dyrektywnym podaje się również plan finansowy w rozbiciu kwartalnym oraz wymagane zatrudnienie u generalnego wykonawcy. W harmonogramie dyrektywnym bardziej rozwiniętym należy m.in. uwzględnić również roboty wstępne (np. rozbiórki, niwelację terenu, zagospodarowanie placu budowy itp.) oraz roboty niekubaturowe (ewentualnie sieć wodociągową, kanalizacyjną, przyłącza itp.).