HARMONOGRAM MATERIAŁÓW ORAZ ZESTAWIENIA HARMONOGRAMOWE

 
 

Harmonogram materiałów przedstawia planowane ich zużycie, dostawy i zapas w czasie trwania budowy. Podstawą opracowania tego harmonogramu jest ogólny harmonogram budowy. Harmonogram materiałów wykonuje się tylko dla materiałów podstawowych jak cegła, cement, żwir itp. Aby otrzymać przebieg projektowanego zużycia materiałów, należy dzienną ilość robót (produkcję dzienną) pomnożyć przez normę zużycia materiałów na jednostkę produkcji. Harmonogram materiałów składa się z trzech wykresów:

- a) zużycia materiałów,

- b) dostawy materiałów,

- c) zapasu materiałów.

Inną formą przedstawienia harmonogramu materiałów jest przykład harmonogramu ujęty na rys. 61-11. Zawiera on wykresy dziennego i sumowanego zużycia materiału (żwiruj oraz wykres sumowanej dostawy. Zaletą tego ujęcia harmonogramu jest możliwość odczytania w dowolnym czasie zapasu zarówno w m3, jak również w dniach. \

Często opracowania dostawy, zużycia zapasu materiałów mają postać zestawień, w których podaje się dostawę i zużycie materiałów z podziałem na miesiące. Zestawienia okazały się wygodniejsze, gdyż zawierają gotowe liczby, które można wprost wpisywać do formularza zamówień materiałów .posługując się natomiast harmonogramem należy te ilości dopiero obliczać.

Przykład zestawienia zużycia i dostaw cementu przedstawiono na rys. 16-12. W kolumnie 4 podano fazę robót, przyjmując: faza I - fundamenty i podziemie faza II - stan surowy faza III - wewnętrzne roboty murarskie faza IV - roboty wykończeniowe. W kolumnie 5 podano ogólne ilości cementu potrzebne do wykonania robót, dalej w tym wierszu podano podział tej ilości na poszczególne miesiące. Zestawienie takie jest przejrzyste, a więc łatwo z niego odczytać, że np. w miesiącu maju potrzeba 72 tony cementu do wykonania robót stanu surowego.