ZASADY ORGANIZACJI NIEPRZERWANEJ PRACY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 
 

W projektowaniu organizacji transportu w budownictwie należy dążyć do optymalnego wykorzystania środków transportowych. Ma to bowiem zasadniczy wpływ na ekonomikę przyjętego rozwiązania transportu. Obok wykorzystania nośności środka transportowego niezmiernie ważnym elementem jest zapewnienie ciągłości pracy.

Jako przykład może posłużyć organizacja transportu w robotach ziemnych. Zaprojektowanie zbyt małej liczby środków transportu może spowodować niewykorzystanie wydajności koparki ładującej urobek na samochody - będzie ona miała przestoje z powodu oczekiwania na transport. Zastosowanie zbyt dużej liczby samochodów do odwożenia urobku spowoduje natomiast niewykorzystanie ich, gdyż będą musiały oczekiwać na załadunek.

Przebieg pracy środków transportowych można przedstawić za pomocą wykresu (rys. 17-10). Na wykresie tym podano wszyst- kie parametry mające wpływ' na czas trwania cyklu t, a mianowicie tz, L, v oraz tw zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w p. 17,2. Na wykresie podano również liczbę przyjętych środków transportowych (liczby 1, 2, 3, 4).

Skoro już potrafimy- określić liczbę niezbędnych środków transportu pionowego na placu budowy, należy jeszcze poznać zasady ich rozmieszczenia. Rozmieszczenie środków transportu pionowego powinno umożliwiać dostarczenie elementów czy materiałów do miejsc ich wbudowania. Zależy to od rodzaju środka transportu pionowego, który może być ruchomy lub stały. Na przykład żurawiem wieżowym dostarcza się w pojemniku beton bezpośrednio do miejsca ułożenia w stropie natomiast stosując do transportu wyciąg szybowy beton dostarczony w japonce trzeba będzie podwozić na poziomie kondygnacji do miejsca ułożenia. Stałe urządzenia transportu pionowego należy tak sytuować, aby długość drogi jazdy z materiałem nie przekraczała 20 m w poziomie,

Przy szczegółowej analizie miejsca usytuowania stałego urządzenia podnośnego należy brać pod uwagę konfigurację budynku w planie i w pionie (różne wysokości poszczególnych części) oraz miejsca składowania czy wytwarzania podawanych materiałów,, zapraw itp.

Torowiska żurawi wieżowych sytuujemy wzdłuż budynku. Przy budynkach wysokich (budynki punktowe) może zajść konieczność sytuowania torowiska żurawia wTzdłuż trzech ścian budynku (dwie ściany podłużne i jedna szczytowa). Takie usytuowanie żurawia przy znacznej wysokości budynku jest konieczne gdyż żuraw pracuje wówczas z podniesionym wysięgnikiem, a więc jego zasięg ulega skróceniu.

ZASADY ORGANIZACJI TRANSPORTU KONTENEROWEGO ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

W miarę rozwoju budownictwa uprzemysłowionego - zwłaszcza budownictwa z elementów wielkopłytowych produkowanych między innymi w fabrykach domów - sprawa właściwych metod transportu elementów staje się problemem o doniosłym znaczeniu technicznym i ekonomicznym.

Przy projektowaniu transportu trzeba uwzględnić zarówno fakt ciągle narastającej liczby produkowanych elementów, jak i wysoki stopień ich wykończenia. Dotychczas stosowane metody transportu elementów wyma- gają bądź składowania elementów na placu budowy - co znacznie wydłuża cykl transportowo-montażowy - bądź też stosowania opisanego montażu ,,z kół”, co powoduje przestoje środków transportowych.

Nowoczesna metoda transportu elementów polega na stosowaniu systemu kontenerowego. Istotą tego systemu jest to, że elementy prefabrykowane ładowane są na miejscu ich produkcji (w wytwórni lub w fabryce domów) do kontenerów (pojemników) ustawionych na specjalnych stanowiskach załadowczych.

Na rys. 17-12 przedstawiono kontener do transportu elementów wielkopłytowych, a na rys. 17-13 - schemat stanowiska załadowczego z pokazaniem stosowanego zestawu transportowego.

Zestaw transportowy (który w omawianym przykładzie składa się z ciągnika balastowego „Tatra 141” oraz przyczepy „P-402” z umieszczonym na niej kontenerem) przewozi elementy na plac budowy, gdzie kontener z elementami zostaje odstawiony na stanowisko wyładowcze podobne jak w zakładzie prefabrykacji. Do montażu elementy pobiera się wprost z kontenera. W tym samym czasie zestaw transportowy przewozi pusty kontener z budowy do zakładu prefabrykacji w celu ponownego załadowania. Kolejność ustawienia elementów w kontenerze powinna odpowiadać kolejności, w jakiej należy je pobierać do montażu.

Zestaw transportowy musi być zaopatrzony w zespół krążków i wciągarkę umożliwiającą przetaczanie kontenerów z przyczepy na stanowisko kompletacji (w wytwórni) lub wyładowcze (na budowie).

Stanowiska załadowcze i wyładowcze palet są to konstrukcje żelbetowe (lub stalowe) z osadzonymi na nich specjalnymi torami jezdnymi, po których przetacza się kontenery.

- wyeliminowanie postoju środków transportowych podczas załadunku i wyładunku elementów,

- wyeliminowanie pracy żurawia przy rozładunku i przestawianiu elementów,

- polepszenie organizacji robót montażowych i przyspieszenie czasu ich wykonania,

- ograniczenie możliwości powstawania uszkodzeń elementów na skutek ich przestawiania.