Racjonalne warunki pracy

 
 

Jeżeli materiały i elementy postanowiono podnosić żurawiem o dużym zasięgu, to składowisko należy urządzić w promieniu tego zasięgu, aby uniknąć dodatkowego transportu poziomego i aby żuraw mógł ewentualnie wyładowywać dowożone materiały.

Warsztaty podręczne należy rozmieszczać w ten sposób, aby zapewnić dogodny dojazd z zewnątrz i umożliwić swobodne poruszanie się między nimi a wznoszonym obiektem. W pobliżu warsztatu, zużytkowującego pewne surowce, powinny znajdować się odpowiednie składy.

Racjonalne warunki pracy osiąga się przez właściwe rozmieszczenie budynków administracyjno-gospodarczych i bytowych. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy załogi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego można osiągnąć przez zaprojektowanie urządzeń ochronnych, zastosowanie odpowiednich przejść i przejazdów oraz utrzymanie dostatecznych odległości między budynkami wynikającymi z postanowień prawa budowlanego. Opracowanie projektu zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy obejmuje dwie fazy:

- fazę opracowań analitycznych, polegającej na obliczeniu niezbędnych elementów (np. powierzchni składowisk, zużycia energii, wody itp.),

- fazę opracowań graficznych, polegającej na rozmieszczeniu w terenie: dróg, placówT składowych, budynków, urządzeń oraz instalacji - w postaci planu zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy.