DROGI NA PLACU BUDOWY CZ. II

 
 

Przy projektowaniu dróg na placu budowy - zwłaszcza jeżeli budynek wznosi się metodą uprzemysłowioną - należy każdorazowo brać pod pwagę rodzaj zastosowanych środków transportowych (np. przyczepy z ciągnikami itp.).

Jeżeli nie można wykorzystać do celów budowy dróg stałych (lub ich podkładu), wykonuje się drogi prowizoryczne. Na prowizoryczną nawierzchnię może być stosowany żwir, żużel lub gruz. Najlepszy jest żwir kopalny z odpowiednią ilością lepiszcza. Gruz i żużel ulegają miażdżeniu i wytłaczaniu w podłodze pod naciskiem obciążonych pojazdów w czasie ich dużego ruchu.

Do dróg prowizorycznych stosuje się obecnie prefabrykowane płyty żelbetowe. Prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe mogą być pełne lub wielootworowe. Płyty pełne o wymiarach 1,50X X3,00 m, 1,00X3,00 m oraz 1,00X2,00 m posiadają grubość 15- -20 cm. Znaczny ciężar tych płyt (1,1-2,7 t) wymaga zastosowania żurawi (przeważnie samochodowych) wyposażonych w odpowiednie zawiesia. Płyty wielootworowe o wymiarach l,0OX X0,75 m i grubości 12,5 cm oraz 1,75X1,0 m i grubości 15 cm mają mniejszy wskaźnik zużycia materiałów na jednostkę powierzchni (dają około 25% oszczędności) w stosunku do zużycia materiału dla pełnego pokrycia. Nawierzchnie z płyt prefabrykowanych należy układać na podsypce piaskowej grubości 5-20 era, na uprzednio wyrównanym podłożu gruntowym.

Układanie płyt małych (1,0X0,75 m) wykonuje ręcznie zespół złożony z czterech robotników. Płyty duże (1,75X1,0 m), o ciężarze 500 kg, układa się mechanicznie przy zastosowaniu lekkiego' żurawia np. typu Pionier, Po zakończeniu użytkowania drogi rozbiera się nawierzchnię i przewozi płyty na inne place budowy lub na składowisko. Drogę z płyt prefabrykowanych wielootwo- rowych przedstawia rys. 18-2. -

Jeżeli na plac budowy wprowadza się prowizoryczną bocznicę kolejową, to projektowanie zagospodarowania placu budowy po- wonno się rozpoczynać od prawidłowego rozwiązania układu torów kolejowych. '

Bocznicę kolejową buduje się zazwyczaj z jednej lub z obydwu stron placu budowy. Wzdłuż bocznicy rozmieszcza się składowiska i magazyny materiałów oraz elementów budowlanych, dostarczanych na budowę koleją. Rozmieszczając składowiska i magazyny należy przewidzieć odpowiednią długość frontu rozładunkowego. W wielu wypadkach buduje się rampy, będące miejscem wyładunku materiałów lub elementów budowlanych, bezpośrednio na placu budowy.