Elementy ścienne wielkoblokowe

 
 

Materiały tradycyjne (np. cegła, piasek, żwir, wapno itp.) należy składować wg zasad omawianych w przedmiocie „Materiały budowlane”. Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane składowane są w takiej pozycji, w jakiej będą wbudowywane. Elementy ścienne składowane są pionowo, a elementy stropowe poziomo. Miejsca składowania elementów powinny być zgodne z projektem organizacji budowy. Teren, na którym składowane są elementy, powinien być wyrównany i posiadać spadki dla odprowadzania wody.

Elementy ścienne wielkoblokowe (np. elementy ścienne kanałowe żerańskie) ustawia się w kozłach oporowych (rys. 18-3) w ten sposób, aby po każdej stronie kozła liczba elementów nie przekroczyła 10 sztuk. Elementy ścienne wielkopłytowe (zwłaszcza elementy całkowicie wykończone) składuje się w specjalnych płytotekach (rys. 18-4), co pozwala wyjmować dowolny (a nie kolejny) element, nie uszkadzając elementów pozostałych. Elementy stropowe układa się poziomo, w stosach, stosując podkładki ustawione ściśle w pionie (rys. 18-5). Maksymalna liczba elementów stropowych w stosie - 6 sztuk. W podobny sposób składowane są elementy klatek schodowych i nadproży.

Najbardziej nowoczesne rozwiązania składowiska wielkopłytowego elementów prefabrykowanych podano na rys. 18-Ga i b. Przedstawiona na tym rysunku „płytoteka” różni się od przedstawionej na rys. 18-4 głównie tym, że zamiast ciągłych poprzeczek zastosowane są jedynie krótkie ich odcinki, mocowane przegubowo do konstrukcji stojaków. W celu utrzymania elementu w pozycji pionowej odcinki poprzeczek przesuwa się w położenie poziome, wykorzystując każdą lub co drugą poprzeczkę zależnie od grubości elementu. Luz między stojącym elementem a poprzeczką (podobnie jak w opisanym uprzednio rozwiązaniu) wypełnia się klinem drewnianym, co ostatecznie stabilizuje element w stojaku. _