ZAOPATRZENIE BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

 
 

Wzrost uprzemysłowienia i mechanizacji produkcji budowlanej znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej na placach budów. Energia elektryczna zużywana jest przede wszystkim do napędu silników elektrycznych maszyn i urządzeń (np. żurawie wieżowe, betoniarki itp.). Ponadto energia elektryczna zużywana jest do oświetlenia terenu budowy, stanowisk roboczych podczas zmian nocnych, wnętrz budynków tymczasowych oraz do innych celów, jak np. spawanie, elektronagrzew itp. Zależnie od warunków lokalnych mogą być następujące źródła energii elektrycznej dla budowy:

- sieć miejska,

- sieć energetyczna wysokiego napięcia,

- własne zespoły prądotwórcze.

Pobór energii z sieci miejskiej ogranicza się do mocy kilkudziesięciu kW i zależy od wolnej mocy w stacji transformatorowej w pobliżu budowy. Pobór energii z sieci wysokiego napięcia wymaga zastosowania transformatora, który obniża wysokie napięcie do napięcia wymaganego na budowie.

Zespoły prądotwórcze stosowane są na budowach oddalonych od sieci energetycznej. Niezbędną moc stacji transformatorowej lub zespołu prądotwórczego oblicza się na podstawie wzoru:

P = 1,10 +K0tl.P01c + K0sP0B kVA cos