PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

 
 

Plany zagospodarowania placu budowy, wykonane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszym rozdziale, przedstawiono: na rys. 18-16 dla budowy realizowanej metodami tradycyjnymi, a na rys. 18-17 dla budowy realizowanej metodą uprzemysłowioną.

Na rys. 18-18 przedstawiono fragment dokumentacji zagospodarowania przyobiektowego placu budowy. Ponieważ fragment ten dotyczy zagospodarowania placu budowy średnio wysokiego (11 kondygnacji) budynku mieszkalnego, mamy tu do czynienia z układem torowisk żurawia w podkowę, co jest charaikterystycz- ne dla tego typu budynków. Układ ten umożliwia obustronny montaż budynku, W zasięgu żurawia znajduje się zarówno budynek, jak i składowiska prefabrykatów.

Ze szczególną dokładnością uwidoczniono składowiska prefabrykatów niezbędnych do zmontowania jednej kondygnacji budynku. Na rys. 18-18 podano typ i liczbę prefabrykatów na każdym stanowisku składowania. Ustalając miejsce składowania elementów należy przestrzegać zasad umieszczenia ich możliwie najbliżej miejsca wbudowania, tak aby żuraw po podniesieniu elementu jedynie poprzez obrót wysięgnika mógł dostarczyć element w miejsce wymagane projektem organizacji montażu.

Projektowanie organizacji robót stanowi rozwinięcie odpowiednich elementów projektu organizacji i technologii budowy ma ono na celu stworzenie podstaw bieżącego kierowania produkcją tak, aby zapewnić jej najbardziej racjonalny przebieg. Nawiązując do omówionej w rozdz, 16 systematyki i trybu tego projektowania zaznajomimy się z podstawowymi zagadnieniami projektowania organizacji robót w odniesieniu do kilku podstawowych asortymentów robót.

Projektując organizację robót - niezależnie od ich rodzaju - należy dążyć do ich maksymalnego zmechanizowania i uprzemysłowienia przy zastosowaniu zasad pracy równomiernej jako optymalnej metody organizacyjnej (w tych wszystkich wypadkach, gdzie rozwiązanie takie jest możliwe).