PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH

 
 

Podstawą wyboru właściwej metody organizacji wykonania robót ziemnych jest podział ogólnej masy robót według sposobów ich wykonania. Roboty ziemne, jako najbardziej pracochłonne, powinny być w jak największym stopniu zmechanizowane. Obecnie przeciętny stopień zmechanizowania robót ziemnych w Polsce wynosi 87,5% (wg rocznika statystycznego MB i PMB za rok 1970).

Projektując mechanizację robót ziemnych należy dążyć do zastosowania w maksymalnym stopniu mechanizacji kompleksowej na przykład zarówno odspajanie, jak i załadunek środków transportowych oraz wyładowanie wykonywane są mechanicznie przy zastosowaniu koparki.

O właściwym wyborze maszyn decyduje kształt wykopów, ich głębokość oraz zakres robót. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane są zazwyczaj za pomocą różnych typów koparek, które odspajają grunt i jednocześnie załadowują na środki transportowe. Przy większych głębokościach grunt wybiera się pasami, których grubość dostosowana jest do wysokości odspajania danej koparki.

Do wykonania płytkiego wykopu o dużej powierzchni może być z powadzeniem zastosowana spycharka. Wyrównanie i plantowanie terenu dokonywane jest za pomocą spycharek, równiarek i zgarniarek. Zasypywanie rowów i wykopów wąskoprzestrzennych wykonuje się spycharkami.

W robotach ziemnych stosuje się podział na działki tylko w tym wypadku, gdy równolegle prowadzi się inne roboty. Należy pamiętać o tym, że efektywność wykonania robót ziemnych zależy przede wszystkim od poziomu ich organizacji. Przy projektowaniu organizacji robót ziemnych interesują nas niektóre dane techniczne, a zwłaszcza dane eksploatacyjne przewidzianego sprzętu.