PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH CZ. II

 
 

Jeżeli na przykład projektujemy organizację robót ziemnych wykonywanych przy zastosowaniu koparki przedsiębiernej, musimy przede wszystkim dobrać wielkość koparki, którą charakteryzuje wielkość jej łyżki. Sprawa ta wymaga wszechstronnej analizy - przy zwiększeniu bowiem wielkości łyżki wzrośnie wydajność koparki, lecz jednocześnie wzrosną zadania transportu, jeżeli koparka ma załadować odspojony grunt na środki transportowe. Ponadto wielkość łyżki powinna być dostosowana do pojemności skrzyni samochodu, na który ładowany jest urobek (np. przy pojemności skrzyni samochodu wywrotki 2,0 m3 zastosowanie koparki o pojemności łyżki 0,5 m3 pozwoli na napełnienie tej skrzyni w ciągu czterech cykli pracy).

Przy ładowaniu urobku na środki transportowe należy także znać promień wyładunku Rz i wysokość wyładunku Hz. Na rysunku 19-1 przedstawiono schematy koparki z czterema rodzajami podstawowego wyposażenia, łącznie z oznaczeniami charakterystycznych dla tych koparek odległości i promieni zasięgu pracy. Przy projektowaniu organizacji robót ziemnych konieczna jest znajomość tych danych można je znaleźć w charakterystykach podanych w katalogach koparek.

Szerokość wykopu wykonywanego przez koparkę zależy od promienia kopania Rk. Jak wynika ze schematów (rys. 19-1), promień kopania stanowi odległość osi obrotu koparki do końca zębów łyżki przy wysuniętym ramieniu koparki przedsiębiernej lub podsiębiernej. Dla koparek: zbierakowej i chwytakowej szerokość przekopu określa się odległością osi obrotu koparki od liny, na której zwisa zbierak lub chwytak.

Oprócz znajomości powyższych parametrów w projektowaniu organizacji robót ziemnych niezbędna jest znajomość wydajności zastosowanych maszyn (np. koparki). Jeżeli będziemy umieli obliczyć wydajność koparki, to mając objętość wykopu łatwo obliczymy czas trwania robót, jako iloraz ilości robót do wykonania oraz wydajności zastosowanej koparki.