ORGANIZACJA ZESPOŁÓW I STANOWISK ROBOCZYCH

 
 

Skład i organizacja zespołu roboczego do wykonywania robót murarskich zależy od rodzaju i ilości wykonywanych robót. Można ogólnie przyjąć, że wszelkie bardziej skomplikowane konstrukcje murowe wykonują zespoły murarskie. Rozróżniamy zespoły murarskie dwójkowe, trójkowe i wieloosobowe.

Roboty murarskie powszechnie wykonuje zespół dwójkowy, który, jak wiadomo, składa się z jednego murarza i jednego pomocnika. Pomocnicy donoszący materiał nie wchodzą oczywiście w skład zespołu. Zespół dwójkowy należy dobierać przy wykonywaniu robót związanych ze wznoszeniem murów grubości 1,5 cegły i mniejszej oraz murów, w których otwory stanowią więcej niż 15% powierzchni ścian. Dwójkowe zespoły murarskie można

Przy omawianiu organizacji robót murarskich pominiemy zagadnienia dotyczące zasad budowy murów, wiązania cegieł i wykonawstwa robót murarskich (łącznie z murowaniem systemem indywidualnym i zespołowym), zagadnienia przygotowania i składowania rusztowań oraz transportu materiałów dla robót murarskich, ponieważ zagadnienia te znane są z przedmiotu budownictwo ogólne i roboty budowlane. również stosować przy murowaniu prostych filarów, natomiast zespoły trójkowe stosujemy wówczas, gdy grubość wznoszonych murów wynosi 2 cegły i więcej. Mogą to być mury pełne lub z otworami, jeśli powierzchnia otworów wynosi mniej niż 15% powierzchni ścian.

Można powiedzieć ogólnie, że zespoły dwójkowe stosujemy tam, gdzie potrzebny jest większy wkład pracy murarza, co ma właśnie miejsce w murach cieńszych niż 2 cegły oraz w murach o większej liczbie otworów, czyli przeważnie przy murowaniu wyższych kondygnacji. Mury piwnic natomiast mogą być wykonywane przez zespoły trójkowe.

W budynkach z elementów prefabrykowanych pozostaje niekiedy dość znaczny zakres robót murarskich (np. ścianki działowe, ściany osłonowe wypełniające w budynkach z „cegły żerań- skiej” itp.). W tych wypadkach ściana murowana nie stanowi jednakże konstrukcji nośnej i wykonywana jest zazwyczaj z różnych elementów wielocegłowych, np. ściany osłonowe z bloczków gazobetonowych, a ścianki działowe z bloków gipsowych. Ponieważ w takich wypadkach mamy zazwyczaj do czynienia z robotami wymagającymi zwiększonego nakładu pracy murarza - stosowane są zazwyczaj zespoły dwójkowe.