WIADOMOŚCI O METODACH ORGANIZACYJNYCH CZ. II

 
 

Planowany czas wykonania pracy wymaga odpowiedniej organizacji budowy, doboru właściwych środków i odpowiedniej wydajności maszyn, wyznaczających tempo wykonania robót. Podstawowym czynnikiem w racjonalnie opracowanej metodzie wykonywania robót betoniarskich jest zastosowanie właściwego rodzaju konstrukcji deskowania oraz rusztowania. W jak najszerszym zakresie należy stosować deskowania typowe, rusztowania przy użyciu znormalizowanych stojaków oraz deskowania przesuwne i ślizgowe, które dają maksymalne oszczędności w nakładzie materiałów i robocizny.

Przy budowie obiektu o konstrukcji składającej się z powtarzalnych sekcji stosowane są całe zespoły deskowań przesuwanych lub przestawnych, za pomocą których wykonuje się całość konstrukcji jednej sekcji. W miarę postępu robót przesuwa się te zespoły z miejsca na miejsce, wykonując kolejno poszczególne sekcje obiektu.

W celu przeniesienia jak największej liczby czynności produkcyjnych poza plac budowy elementy deskowania i zbrojenia powinny być wykonywane w wytwórniach. Przed ustawieniem tych elementów na budowanym obiekcie scala się je w możliwie jak największe bloki, a następnie montuje na obiekcie, przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych. Do montażu deskowań i zbrojenia nadają się najlepiej żurawie o dużym zasięgu, np. żurawie wieżowe. Do montażu deskowań i zbrojenia na niewielkich wysokościach należy w pełni stosować żurawie samojezdne i kołowe. Na rys. 19.7 pokazano deskowanie ścian piwnicznych zmon- towane przy zastosowaniu żurawia z wielkowymiarowych tarcz deskowania przygotowanych w wytwórni. Obecnie istnieje tendencja do centralizacji wytwarzania mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa dostarczana jest z centralnej wytwórni na budowę betoniarkami samojezdnymi, które mogą być montowane na podwoziu pojazdu, lub na specjalnej naczepie holowanej za ciągnikiem siodłowym. Załadunek mieszanki betonowej w centralnej wytwórni pokazano na rys. 19-8.