Organizacja robót przy dostawie mieszanki betonowej

 
 

Na rys. 19-10, 19-11 i 19-12 podano schematy organizacyjne wykonywania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbe- towych. Przedstawione schematy (wg propozycji JMB) przewidują stosowanie nowoczesnego sprzętu i metod. nio z mieszalnika betonowni mieszanka betonowa podawana jest do pojemnika przenoszonego żurawiem.

Na rys. 19-11 przedstawiono organizację robót przy dostawie mieszanki betonowej przygotowanej w centralnej wytwórni, z któ- rej została ona dowieziona specjalną wywrotką wannową. Z wywrotki podana jest do zasobnika przejściowego, z którego jest podawana do pojemnika podnoszonego żurawiem.

Na rys. 19-12 przedstawiono organizację robót przy dostawie mieszanki przygotowanej w centralnej wytwórni, której transport odbywa się z zastosowaniem poznanej już betoniarki samochodowej. Z mieszalnika tej betoniarki mieszanka betonowa dostarczana jest do poznanej uprzednio pompy samojezdnej, podającej mieszankę do zmontowanych z wielkowymiarowych tarcz deskowań ścian piwnicznych. Podany przykład stanowi najbardziej obecnie efektywny sposób kompleksowego rozwiązania organizacji wykonania monolitycznej konstrukcji żelbetowej.

ZASTOSOWANIE ZASAD PRACY RÓWNOMIERNEJ PRZY BUDYNKACH O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

Przy wznoszeniu obiektu o konstrukcji nośnej żelbetowej robotami prowadzącymi są roboty żelbetowe, gdyż od przebiegu ich zależy wykonanie innych robót. Można więc powiedzieć, że podstawowym warunkiem prawidłowego i sprawnego przebiegu wszystkich robót w budynku o nośnej konstrukcji żelbetowej jest należyta organizacja robót żelbetowych. W związku z powyższym przed przystąpieniem do realizacji budynku o konstrukcji nośnej żelbetowej należy dokładnie opracować zagadnienie robót żelbetowych, na podstawie wiadomości podanych w rozdz. 16, dotyczących wykonywania robót metodą pracy równomiernej.

Zasady pracy równomiernej dają szczególne korzyści w realizacji obiektów o konstrukcji żelbetowej, charakteryzujących się jednorodnością konstrukcji. Obiekty o konstrukcji zróżnicowanej trudno jest wykonywać metodą pracy równomiernej, a często w ogóle jest to niemożliwe.

W konstrukcjach żelbetowych podział na pasy zależy od charakteru konstrukcji i możliwości prawidłowego montażu zbrojenia oraz ustawienia i powiązania elementów deskowania. Naturalnym podziałem obiektu na pasy są poszczególne kondygnacje: jedna kondygnacja obiektu jest zarazem pasem technologicznym.

Wykonanie powiązanych ze sobą procesów w obiektach podzielonych w poziomie na pasy technologiczne wymSga podziału obiektu w planie na odpowiednią liczbę działek. W celu zapewnienia ciągłości i równomierności pracy brygad liczba działek powinna wynosić co najmniej tyle, ile występuje powiązanych procesów technologicznych.

Przy wykonywaniu robót żelbetowych występują na ogół cztery powiązane procesy technologiczne, tj. deskowanie, zbrojenie, betonowanie i dojrzewanie betonu. W tym więc wypadku należy podzielić obiekt co najmniej na cztery działki. Schemat podziału jednej kondygnacji na działki podano na rys. 19-13, z którego wynika niżej omówiony rozkład robót na poszczególne dni i działki.