OKREŚLENIE LICZBY OBROTÓW DESKOWANIA

 
 

Przy stosowaniu metody pracy równomiernej w robotach żelbetowych istotne znaczenie ma możność racjonalnego gospodarowania deskowaniem. Liczbę obrotów deskowań określa się graficznie lub analitycznie.

Metoda graficzna. Na rys. 19-14 przedstawiającym harmonogram wykonania konstrukcji szkieletowej żelbetowej podano przykładowo, że na pierwszych dziewięciu działkach należy wykonać deskowanie z drewna sprowadzonego na budowę. Na następnych zaś działkach można użyć deskowań z pierwszych działek. Z harmonogramu wynika również, że deskowanie zdjęte z pierwszej kondygnacji można zastosować dopiero na czwartej działce drugiej kondygnacji. Stąd wnioskujemy, że deskowania można w tym wypadku użyć dwukrotnie. Metoda analityczna. Metodą analityczną liczbę obrotów deskowania oblicza się ze wzoru:

Fp - początkowa powierzchnia deskowania w m2, Dc - liczba działek, na które dzielimy cały obiekt, Dp - liczba działek, na których będzie wykonane deskowanie początkowe. w którym: Ft - powierzchnia deskowania jednej działki (w roz- winięciu).

Liczbę działek, na których będzie wykonane deskowanie początkowe, obliczamy ze wzoru: r r w którym: ta - czas montażu deskowania na jednej działce, tz - czas montażu zbrojenia na jednej działce, tb - czas betonowania na jednej działce, tt - czas twardnienia betonu na jednej działce, tr - czas naprawy deskowania z jednej działki, r - rytm pracy równomiernej.

Licznik powyższego wzoru może ulegać pewnym zmianom zależnie od liczby i rodzaju procesów roboczych, -wchodzących w skład procesu budowlanego, związanego z wykonaniem szkieletu żelbetowego. ,