PRZYKŁAD PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

 
 

W celu poznania metody organizacji robót montażowych budynku przemysłowego omówimy podstawowe fragmenty dokumentacji montażu hali przemysłowej z żelbetowych elementów' prefabrykowanych. W oma wdanym przykładzie przyjęto rozdzielczą metodę montażu, gdyż przewiduje się na przestrzeni całego budynku kolejny montaż poszczególnych rodzajów elementów.

Hala przemysłowa jest halą dwunawową o szerokości nawy 18,0 m. Przekrycie nawy stanowią żelbetowe łupiny prefabrykowane, składające się z dwóch części i ściśnięte stalowym ściągiem. Łupiny opierają się na podciągach, a te na słupach. Słupy są zamocowane w stopach kielichowych wylewanych. Ponieważ w hali przewidziane są suwnice, więc na słupach - niezależnie od podciągów - opierają się belki podsuwnicowe. Schemat przekroju omawianej hali przedstawia rys. 19-23. Wyboru maszyn montażowych i urządzeń transportowych dokonano na podstawie analizy ciężarów zastosowanych elementów i niezbędnych wysokości ich podnoszenia.

Projekt przewiduje, po wykonaniu monolitycznych stóp kielichowych, robót drogowych oraz posadzki betonowej, przystąpienie do robót montażowych. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane są z wytwórni na budowę przyczepami P-101 holowanymi przez ciągnik „Ursus-45”. Projekt przewiduje wykonanie robót montażowych za pomocą żurawia KO-1206. Według metody montażu rozdzielczego przewiduje się montaż wszystkich słupów, następnie podciągów i belek podsuwnicowych i w końcu łupin dachowych. Montaż słupów przewiduje się przy wysięgniku żurawia 13,0 m, a montaż pozostałych elementów przy wysięgniku 23,0 m. Łupiny dachowe będą montowane dwoma żurawiami KO-1206 ze względu na to, że łupiny te składają się z dwóch części. Rysunek 19-24 przedstawia schemat organizacji miejsca roboczego żurawia przy montażu słupów'. Schematy organizacji montażu hali przedstawiono na rys. 19-25. Na schematach tych uwidoczniono zarówno kolejność montażu elementów, jak również drogi przejścia żurawia i środków transportowych, podwożących elementy w zasięg żurawia. W projekcie przewidziano montaż z kół, ponieważ elementów' prefabrykowanych nie składuje się na placu budowy są one podnoszone do montażu bezpośrednio ze środków' transportowych.