ZASADY PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

 
 

Roboty wykończeniowe, jako roboty wymagające dużego nakładu pracy, mają zasadniczy wpływ na długość cyklu produkcyjnego budoWy. W związku z tym dąży się do wykonania znacz- nej części robót wykończeniowych w wytwórni elementów prefabrykowanych. Powstające np. w kraju „fabryki domów” mają oddziały robót wykończeniowych, gdzie z reguły wykonywane są na elementach warstwy faktury.

Także elementy wielkopłytowe ścian zewnętrznych dostarcza się na budowę w stopniu maksymalnie wykończonym mogą one mieć nie tylko tynki zewnętrzne i wewnętrzne, lecz również wbudowaną, pomalowaną i oszkloną stolarkę oraz wmontowane parapety i wykonane obróbki blacharskie.

Innym przykładem uprzemysłowienia robót wykończeniowych jest dostarczenie na budowę gotowych przestrzennych elementów łazienkowych („kabin sanitarnych”). Prefabrykowane kabiny sanitarne mają wnętrze całkowicie wykończone w zakładzie prefa- brykacji - na budowie odbywa się jedynie montaż i podłączenie do pionów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz do instalacji elektrycznej.

Jednak znaczną część robót wykończeniowych wykonuje się jeszcze na budowie. W projektowaniu organizacji robót wykończeniowych należy w maksymalnym stopniu uwzględnić poznane zasady pracy równomiernej. Kolejność wykonywania robót należy tak ustalić, aby wykonanie jednych robót nie powodowało uszkodzenia robót uprzednio wykonanych.

Należy w maksymalnym stopniu uwzględnić mechanizację robót wykończeniowych (np. roboty tynkarskie, malarskie, cyklino- wanie deszczułek podłogowych itp.) poprzez szersze stosowanie sprzętu zmechanizowanego i elektronarzędzi. Przy podziale na działki robocze należy określić ich wielkość na podstawie uzyskiwanych wydajności zastosowanych maszyn, urządzeń i sprzętu. W robotach wykończeniowych w budynkach wielkokondygnacyj- nych stosuje się przeważnie jeden z podanych na rys. 19-26 schematów przechodzenia brygad. Jest to odmienny, -w porównaniu z robotami stanu surowego, pionowy przebieg procesów produkcyjnych, co wynika ze specyfiki robót wykończeniowych. Taki system umożliwia m.in. tynkowanie lub malowanie na poszczególnych kondygnacjach z jednego punktu ustawienia agregatu i ułatwia komunikację ograniczając ją do jednej klatki schodowej.

- 1 - granice działki roboczej

- 2 - kierunek przechodzenia brygad

Projekt organizacji robót wykończeniowych najkorzystniej jest przedstawić w postaci harmonogramu szczegółowego, który uwzględnia: podział na działki robocze, składy zespołów roboczych, wyposażenie w maszyny, sprzęt i urządzenia oraz określa, kolejność produkcji na poszczególnych działkach roboczych.