ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA CZ. II

 
 

Należy jednak pamiętać, że w przedsiębiorstwie budowlanym, podobnie jak w zakładzie przemysłowym, rozmiary produkcji uwarunkowane są podażą czynników produkcji. Ale w produkcji budowlanej występuje większa elastyczność w tym zakresie. Na przykład większe są możliwości, jeśli chodzi o rekrutację siły roboczej drogą sięgania do wciąż jeszcze tkwiących, zwłaszcza w niektórych rejonach kraju, rezerw, głównie na wsi (co prawda w pewnych okresach roku następuje odpływ tej siły - do prac polowych jest to jedna z przyczyn dużej ruchliwości zatrudnienia w budownictwie).

Poziom zdolności produkcyjnej w zakładzie przemysłowym ustala się mnożąc wydajność maszyn i urządzeń stanowiących podstawowe ogniwo produkcyjne (w jednostkach wyrobu na jednostkę czasu) przez liczbę jednostek czasu w ciągu roku:

Również trwały aparat produkcyjny przedsiębiorstwa budowlanego może być stosunkowo łatwiej powiększony drogą wynajmu sprzętu budowlanego, środków transportu itp. - z jednostek świadczących odpłatnie tego rodzaju usługi. Jest to ważne wobec faktu, że zadania budownictwa ulegają fluktuacji, jako skutek polityki inwestycyjnej. Można powiedzieć, że wielkość, struktura techniczna i przestrzenna produkcji budowlanej są w jakiejś mierze zdeterminowane przez decyzje planu inwestycyjnego . Z jego przecież ustaleń wynika popyt (zapotrzebowanie) na produkcję.

Należy dodatkowo uwzględnić, że zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa, a raczej szerzej rzecz traktując - przedsiębiorstw działających na danym terenie (regionie) nie pokrywa się z wielkością faktycznie realizowanej produkcji budowlanej. Dość często bowiem, zwłaszcza w niektórych okręgach gospodarczych, w grę wchodzi wymiana (eksport - import) zdolności produkcyjnej z sąsiednimi okręgami (województwami). Im węższa jest specjalizacja przedsiębiorstwa, tym większy obsługuje ono obszar. Skrajny przypadek stanowi np. „Mostostal" .