PROCES PRODUKCYJNY ORAZ OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

 
 

Ogólnie możemy powiedzieć, że proces produkcyjny obejmuje zespół powiązanych ze sobą czynności (operacji) następujących, począwszy od pobrania materiałów z magazynu, przez czynności transportowe, technologiczne, kontrolne itp., aż do przekazania gotowego produktu do magazynu w produkcji budowlanej momentem tym jest przekazanie obiektu (roboty) użytkownikowi, czyli zleceniodawcy. Czynności w procesie produkcyjnym można podzielić na trzy podstawowe grupy, a mianowicie:

- na proces przygotowania produkcji,

- na proces technologiczny, obejmujący czynności wykonywane na przedmiocie pracy w następstwie tych czynności następuje zmiana składu chemicznego bądź własności fizycznych, stosownie do wymogów technicznych

- na procesy pomocnicze niezbędne do tego, aby proces tech nologiczny mógł się odbywać chodzi tu przede wszystkim o transport wewnętrzny, konserwację i remonty środków pracy itp. .

Zadaniem służby organizującej proces produkcyjny jest planowanie go tak, aby maksymalnie skrócić cykl produkcyjny . Prowadzi to bowiem do zmniejszenia strat z tytułu zamrożenia nakładów w produkcji niezakończonej (w działalności inwestycyjnej strat z tytułu zamrożenia nakładów inwestycyjnych). Ważnym zagadnieniem w prawidłowym organizowaniu procesu produkcyjnego jest techniczne przygotowanie produkcji przy należytym wykorzystaniu do tego celu dokumentacji.

Na proces przygotowania produkcji składa się zbiór czynności podejmowanych przez różne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (chodzi bowiem o stworzenie jak najlepszych warunków mających zapewnić wykonanie zamówionego programu produkcji zgodnie z wymaganiami technologicznymi i z zasadami właściwej organizacji pracy). Wchodzą tu m.in.: przygotowanie technologiczne i organizacyjne to ostatnie zadanie dotyczy przede wszystkim racjonalnego wykorzystania siły roboczej, środków produkcji oraz stworzenia jak najlepszych warunków pracy i bhp