Ogniwa systemu finansowego

 
 

Warunkiem nieodzownym dla zapewnienia równowagi pieniężnej w poszczególnych sferach działalności gospodarczej jest zapewnienie bieżącej kontroli przez władze centralne wielkości przepływów pieniądza między poszczególnymi sferami i niedopuszczenie, by przekroczyła ona ustalony pułap. Urządzeniami służącymi do tego celu są m.in.: reglamentacja funduszów pieniężnych, które jednostki gospodarcze mogą przeznaczyć na powiększenie zasobów produkcyjnych (w tym głównie na inwestycje nowe) , system kontroli wypłat na fundusz płac , jak również wszelkich wypłat poza płacami na rzecz osób prywatnych.

Wszystkie ogniwa systemu finansowego są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład nowo powstające przedsiębiorstwa państwowe otrzymują z budżetu środki finansowe na zakup wyposażenia w środki trwałe (środki pracy) i na częściowe sfinanso-

Najczęściej dokonuje się tego za pomocą tzw. norm finansowych, ustalanych dla organizacji gospodarczych przez organy centralne. łł W tej mierze poważne zadania ma do spełnienia aparat bankowy. wanie zapasów materiałowych. W dalszej działalności rozliczają się one z budżetem w trybie wpłat z tytułu podatków oraz z tytułu podziału zysku i różnego rodzaju opłat, np. z tytułu oprocentowania środków trwałych, jak również w trybie wpłat składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei w określonych okolicznościach przedsiębiorstwa mogą otrzymać odpowiednie dotacje, m.in. z budżetu. Powiązania systemu finansowego przedsiębiorstwa z systemem ubezpieczeń majątkowych lub osobowych wynikają z odpowiednich umów ubezpieczenia, a z systemem bankowo- -kredytowym - z faktu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz uzyskiwania przez przedsiębiorstwa bankowych kredytów na finansowanie działalności eksploatacyjnej lub gospodarki inwestycyjnej.