Zlokalizowanie budowy poszczególnych obiektów

 
 

Innym przejawem realizacji zasady kompleksowości w programowaniu i planowaniu działalności inwestycyjnej jest szeroko pojęta jej koordynacja, której najważniejszymi formami są:

Zlokalizowanie budowy poszczególnych obiektów nie może być dowolne. Jest ono podporządkowane ogólnym planom zagospodarowania przestrzennego.

- koordynacja terenowa, wykonywana przez organy państwowe administracji terenowej,

- koordynacja branżowa wykonywana przez zjednoczenia pełniące funkcje wiodące dla danej branży.

Ponadto wiele przejawów koordynacji występuje w toku dokonywania wśród uczestników procesu inwestycyjnego szeregu uzgodnień, określonych np. w przepisach o zasadach opracowywania i zatwierdzania dokumentacji inwestycyjnej, zawieraniu umów o wykonanie dokumentacji, robót budowlano-montażowych itp. Druga z wymienionych zasad to przede wszystkim:

- konieczność posiadania niezbędnej dokumentacji prawnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nazywanej łącznie dokumentacją inwestycyjną,

- udokumentowanie celowości i ekonomicznej efektywności zamierzonej inwestycji.

Trzecia z wymienionych zasad wyraża konieczność optymalnego skoncentrowania środków rzeczowych i finansowych, zapewniającego uzyskanie efektów w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszych kosztach , a więc przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących cykli realizacji inwestycji. Nieprzestrzeganie tej zasady prowmdzi do gospodarczo szkodliwej dekoncentracji działalności inwestycyjnej (środków inwestycyjnych), powodującej opóźnienia w uzyskiwaniu efektów oraz stratę inwestycyjną, której wielkość odpowiada stracie dochodu narodowego na skutek zamrożenia inwestycji w fazie budowy. Skutki takiego postępowania potęgują się, gdy w miejsce zwolnienia tempa realizacji inwestycji już wykonywanych (kontynuowanych) podejmuje się nowe inwestycje. Taka praktyka stwarza nadmierny front inwestycyjny (wiele zadań inwestycyjnych realizowanych jednocześnie), a więc następuje rozproszenie wysiłku i środków, powodujące wzrost zamrożenia nakładów w inwestycjach niezakończo- nych (w toku).

Występuje także pojęcie koncentracji nakładów w wybranych regionach i branżach. Ta problematyka ma znacznie szerszy zasięg skutków ekonomicznych i społecznych i stanowi część składową polityki rozmieszczenia sił wytwórczych.