ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

 
 

Podjęcie działalności inwestycyjnej wymaga wielu prac przygotowawczych, poprzedzających etap samej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Proces inwestycyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zrealizowania inwestycji i przekazania jej do eksploatacji. Cykl inwestycyjny, w którym wyodrębnia się kilka faz, obejmuje wiele rozmaitych czynności, wykonywanych przez odpowiednie jednostki. Ponadto każdej fazie odpowiada miejsce, szczebel oraz czas podejmowania określonych decyzji, związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością inwestycyjną. Podejmowane przez odpowiednie szczeble decyzje związane z planowaniem, projektowaniem oraz realizacją inwestycji w ściśle określonych momentach w porządku chronologicznym gwarantują prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjno-ekonomicznej. Dla wykonywania tych licznych zadań istnieje specjalny aparat - służby inwestycyjne.

Służbą inwestycyjną nazywamy komórki organizacyjne inwestora powołane do rozwijania działalności inwestycyjnej. W ramach obowiązków służby inwestycyjnej można wyodrębnić zadania dotyczące: programowania i planowania inwestycji, organizowania wykonawstwa inwestycyjnego (w tym projektowania), nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów inwestycyjnych oraz finasowania i rozliczeń inwestycyjnych.

Służba inwestycyjna występuje zarówno w jednostkach prowadzących działalność inwestycyjną, jak i w jednostkach nadzorujących tego rodzaju działalność inwestorów bezpośrednich, a więc w zjednoczeniach i jednostkach równorzędnych oraz w ministerstwach i urzędach centralnych, a także prezydiach rad narodowych. W jednostkach tych funkcje służby inwestycyjnej sprawują właściwe komórki organizacyjne.