URUCHOMIENIE NOWEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

 
 

Jedną z głównych zasad planowania inwestycji jest przestrzeganie koordynacji oraz wzajemnych powiązań na wszystkich szczeblach zarządzania gospodarczego.

Wynika to z faktu, że plan inwestycyjny stanowi CZĘŚĆ składową narodowego planu gospodarczego. Z tego względu musi być skoordynowany z innymi jego częściami, a przede wszystkim:

- z planem produkcji, zważywszy, że w wyniku działalności inwestycyjnej powstaną nowe zdolności produkcyjne, które trzeba brać pod uwagę ustalając zadanie produkcyjne,

- z planem zatrudnienia, gdyż przed uruchomieniem zakładów nowych trzeba skompletować i odpowiednio przygotować załogę, a w wypadku tylko rozbudowy zakładów - zwiększyć jej liczebność,

- planem zaopatrzenia w surowce, materiały, paliwo, energię itp.,

- z planem sprzedaży.

Ponadto plan inwestycyjny wymaga skoordynowania z planem produkcji materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń potrzebnych na cele inwestycyjne, z planem handlu zagranicznego w zakresie importu i eksportu maszyn oraz z planem budownictwa. W tym ostatnim chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej (pod względem oczekujących budownictwo rozmiarów i struktury produkcji budowlanej) mocy przerobowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych .

Drugi tor koordynacji dotyczy terminów przekazywania do użytku inwestycji podstawowych oraz inwestycji współzależnych, a więc chodzi o takie inwestycje, które będą miały pomiędzy sobą powiązania eksploatacyjne. Dla przykładu oddanie do użytku nowej elektrowni cieplnej wymaga zapewnienia dostaw węgla, a w wypadku, gdy węgiel trzeba dowozić z .innych rejonów, wymaga skoordynowania rozbudowy linii kolejowych bądź innych dróg transportu, np. wodnego.

Z uruchomieniem niemal każdego nowego zakładu produkcyjnego trzeba jednocześnie oddać do użytku odpowiednią liczbę izb mieszkalnych, obiekty socjalne, urządzenia komunalne itp.

W celu zapewnienia kompleksowe] koordynacji planu inwestycyjnego z pozostałymi częściami narodowego planu gospodarczego prace z tym związane są wykonywane w tych samych terminach, a nawet często przez tych samych pracowników. cyjna. Powstaje ona w następnej fazie procesu inwestycyjnego - w fazie projektowania i stanowi zbiór niezbędnych dokumentów uprawniających inwestora do realizacji inwestycji.