PROJEKTOWANIE INWESTYCJI

 
 

W działalności inwestycyjnej spotykamy się z następującymi pojęciami: przedsięwzięcie inwestycyjne, zadania inwestycyjne, obiekt budowlany, założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, projekt techniczny inwestycji.

Przedsięwzięcie inwestycyjne składa się z inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszących, obejmujących nakłady na obiekty i urządzenia usługowe, np. bocznice kolejowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, doprowadzenie gazu, elektryczności itp. Przedsięwzięcie inwestycyjne, zależnie od charakteru i wielkości, obejmuje jedno lub kilka zadań inwestycy j nych.

Zadanie inwestycyjne jest to taka część przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może być z niego wyodrębniona, a po oddaniu do użytku w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie pozwala na podjęcie prawidłowej eksploatacji, uzyskanie określonego efektu gospodarczego (produkcyjnego lub usługowego) oraz dokonanie rozliczeń.

Obiekt budowlany stanowi część zadania inwestycyjnego, np. budynek, budowla inżynierska, instalacja przemysłowa. W niektórych wypadkach obiekt stanowić może samodzielne zadanie inwestycyjne.

Założenia techniczn o-e konomiczne (ZTE), stanowiące I stadium dokumentacji, opracowuje się dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zawierają one podstawowe dane i charakterystyki techniczno-ekonomiczne dotyczące celu i funkcji programu oraz sposobu realizacji inwestycji. ZTE określają ponadto koszt oraz cykl realizacji inwestycji. Te dwa elementy oraz rozmiary efektu mają charakter dyrektywny i stanowią podstawę stosowania bodźców materialnej zachęty dla uczestników pro- cesu inwestycyjnego. Chodzi zarówno o wykonawców, dostawców dóbr inwestycyjnych, jak i samego inwestora (służbę inwestycyjną). '