Jakość ZTE

 
 

ZTE zawierają także obliczenia przewidywanych kosztów przyszłej eksploatacji (po oddaniu inwestycji do użytku) oraz akumulacji finansowej , a ponadto okres dochodzenia do osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej oraz rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji. W ZTE opracowuje się program i technologię produkcji oraz wytyczne dotyczące uruchomienia i organizacji produkcji, wielkości i struktury zatrudnienia, zadań w zakresie szkolenia zawodowego przyszłej załogi oraz wydajności jej pracy.

Wycenę kosztów inwestycji w ZTE przeprowadza się wskaź- nikowo. W tym etapie projektowania nie ma obowiązku opracowywania kosztorysów szczegółowych opracowuje się je dopiero w następnym stadium dokumentacji. Niemniej prawidłowe określenie kosztu inwestycji w ZTE ma istotne znaczenie. Przyjęty bowiem w ZTE koszt stanowi - obok efektu i cykli realizacji inwestycji - podstawowy parametr decyzji inwestycyjnej (jej formalnym wyrazem jest zatwierdzenie założeń techniczno-ekonomicznych), który nie może być przekroczony.

Jakość ZTE, od której zależy sprawny przebieg procesu inwestycyjnego, zależy w dużej mierze od właściwej współpracy w toku ich opracowywania wszystkich jego uczestników. Obok czynnego udziału inwestora (przyszłego użytkownika) chodzi zwłaszcza o generalnego wykonawcę i dostawców maszyn i urządzeń. Współpraca ta należy do obowiązków wymienionych jednostek, a jej organizacją powinna się zająć jednostka sporządzająca założenia.