Opracowanie założeń inwestor może zlecić:

 
 

- 1) właściwej jednostce projektowania,

- 2) właściwej branżowo komórce naukowo-badawczej,

- 3) powołanemu w tym celu zespołowi,

- 4) sporządzić we własnym zakresie.

Projekt techniczny inwestycji

W przedsiębiorstwach .państwowych akdmulacja finansowa, w odróżnieniu od „akumulacji społecznej”, stanowiącej element podziału dochodu narodowego, oznacza różnicę między wartością sprzedaży (utargiem) a kosztem własnym tej produkcji.

Niezależnie od odpowiedzialności jednostki opracowującej założenia za treść tych założeń odpowiada inwestor. Projekt techniczny inwestycji jest to zbiór dyspozycji technicznych dla realizatorów" inwestycji. Ustala on zakres i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót, dostaw i czynności nim objętych wr terminach zgodnych z harmonogramem i niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Projekt powinien być sporządzony ze stopniem szczegółowości dostosowanym do warunków realizacji i w sposób zharmonizowany z przyjętym w założeniach przebiegiem podstawowych robót, dostaw i czynności związanych z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi . W szczególności projekt powinien zawierać:

- szczegółowy plan zagospodarowania terenu sporządzony dla zadania inwestycyjnego lub jego odpowiedniej części określający usytuowanie obiektu,

- schematy ideowe i wyniki obliczeń, obliczenia i opisy w niezbędnym zakresie,

- graficzne przedstawienie projektowanych rozwiązań, umożliwiające jednoznaczne ich określenia,

- rysunki robocze niezbędne do zgodnego z projektem wykonania konstrukcji i instalacji oraz sporządzane indywidualnie rysunki architektoniczno-budowlane,

- zestawienie kosztów (kosztorysy) robót i obiektów w zakresie uznanym za konieczny przez wykonawcę budowy lub inwestora,

- wskaźniki techniczno-ekonomiczne, charakteryzujące główne rozwiązania planowanego zadania.