Projekt techniczny inwestycji cz. II

 
 

Projekty techniczne inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie zakładów przemysłowych powinny ponadto zawierać:

- charakterystykę procesu produkcji z uwzględnieniem zaopatrzenia materiałowo-technicznego i powiązań kooperacyjnych oraz charakterystykę organizacji produkcji,

- zestawienie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne oraz ich parametry techniczno-eksploatacyjne, które nie mogą ulec pogorszeniu w czasie realizacji inwestycji,

- rysunki rozstawienia maszyn i urządzeń bądź ważniejszych węzłów technologicznych, a w razie potrzeby przekroje budynku z gabarytami maszyn i urządzeń.

W projekcie technicznym następuje dokładne określenie kosztów robót i obiektów. Różnice pomiędzy uściślonymi na etapie projektu technicznego kosztorysami robót i obiektów a odpowiednimi zatwierdzonymi kosztorysami przenosi się do rezerwy, odpowiednio je zwiększając lub zmniejszając . Sporządzenie projektu może być powierzone:

- 1) jednostce projektowania (biuru projektów),

- 2) generalnemu realizatorowi inwestycji , wykonawcy robót budowlano-montażowych bądź dostawcy maszyn i urządzeń technicznych, który podejmuje się realizacji inwestycji łącznie ze sporządzeniem projektu.

Sposób dostarczenia wykonawcy projektu - w całości bądź częściami - ustalany jest w zawieranych umowach o prace projektowe i o realizację inwestycji.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe we własnym zakresie sporządzają rysunki robocze rusztowań i deskowań, rysunki warsztatowe konstrukcji metalowych i urządzeń instalacyjnych, rysunki form do wytwarzania prefabrykatów, a także organizacji robót i zagospodarowania placu budowy .