Instytucja generalnego realizatora inwestycji (GiRI)

 
 

Inwestor odbiera projekt do sprawdzenia stopnia jego zgodności z założeniami i dotrzymaniu przez zleceniobiorcę warunków umowy. Dla inwestycji prostych, np. realizowanych wielokrotnie na podstawie dokumentacji typowej, polegających na modernizacji w dotychczasowych układach i na terenach już użytkowanych, sporządza się dokumentację jednostadiową. Obejmuje ona niezbędne elementy założeń techniczno-ekonomicznych i projektu technicznego.

Instytucja generalnego realizatora inwestycji (GiRI) polega na tym, że inwestor zleca całość zadań i obowiązków związanych z realizacją inwestycji jednemu kontrahentowi (szersza charaktestyka GRI podana zostanie w p. 4.2).

Ta problematyka stanowi przedmiot części czwartej podręcznika. już rozwiązania projektowe. Dotyczy to zwłaszcza stosowania - tam wszędzie, gdzie to jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, tzw. projekty typowe i powtarzalne, a także zunifikowane elementy oraz segmenty tzw. typizacji otwartej. Dla inwestycji tego typu, a więc np. realizowanych wielokrotnie na podstawie dokumentacji typowej, a także inwestycji polegających na modernizacji istniejących układów produkcyjnych i na terenach już użytkowanych - sporządza się dokumentację uproszczoną, jednostadiową. Obejmuje ona niezbędne elementy założeń techniczno-ekonomicznych i projektu technicznego.