CYKLE INWESTYCJI ORAZ ZNACZENIE ICH SKRACANIA

 
 

Przez cykl realizacji inwestycji należy rozumieć okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy w celu wykonania zadania inwestycyjnego do dnia odbioru tego zadania przez tegoż inwestora (zamawiającego), po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeżeli inwestycja tego wymaga (rys. 3-1). Cykl realizacji inwestycji nie obejmuje okresu niezbędnego do wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu budowy, jak np. wyTąb i karczowanie drzew, rozbiórka i usunięcie przewidzianych do likwidacji istniejących na terenie budowy obiektów oraz urządzeń naziemnych czy przełożenie instalacji.

Cykl realizacji inwestycji ustala się w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji uproszczonej (w wypadku realizowania inwestycji na podstawie takiej dokumentacji) dla każdego zadania inwestycyjnego, dostosowując do niego dyrektywne harmonogramy: dostarczanie projektu technicznego, robót budowlano-montażowych oraz dostaw wyposażenia technicznego. Ustala je organ zatwierdzający założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji na podstawie wniosku inwestora, uzgodnionego z wykonawcą inwestycji. Tak ustalony cykl

Data ta powinna być stwierdzona przez wpisanie jej przez inwestora do dziennika budowy. ’ realizacji inwestycji ma charakter dyrektywny i nie może być przedłużony w toku jej realizacji.

- 1) dla zadań inwestycyjnych objętych normatywami cykli realizacji inwestycji - zgodnie z normatywem

- 2) dla zadań inwestycyjnych nie objętych normatywami cykli realizacji inwestycji - na podstawie odrębnej analizy technicznej okresu niezbędnego do wykonania tych zadań

- 3) dla zadań inwestycyjnych objętych normatywami, lecz z wyjątkowych przyczyn realizowanych w szczególnie trudnych warunkach - w drodze indywidualnych decyzji "wydanych na podstawie wyników technicznej analizy okresu realizacji, zatwierdzonych przez jednostkę nadrzędną nad organem zatwierdzającym założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji

- 4) dla zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji lub rekonstrukcji zakładów - na podstawie normatywów dotyczących takich zadań inwestycyjnych, a w razie ich braku - jak w pkt. 2 i 3.