Społeczny charakter produkcji

 
 

Środki pracy, a zwłaszcza narzędzia pracy, którymi posługują się w procesie produkcji ludzie, łącznie z ich kwalifikacjami i umiejętnościami produkcyjnymi stanowią siły wytwórcze społeczeństwa. Ponieważ proces produkcji ma charakter społeczny, taki sam charakter mają siły wytwórcze - są one społecznymi siłami wytwórczymi.

Społeczny charakter produkcji występuje na każdym etapie historycznego rozwoju społeczeństwa. Już bowiem od zarania dziejów ludzkości istniała więź społeczna w produkcji: ludzie nigdy nie wytwarzali w odosobnieniu. Więź ta występuje tym bardziej dziś, na etapie rozwiniętej technologii wytwarzania.

We współczesnej fabryce każdy wyrób stanowi produkt zespołu pracowników, w ramach którego istnieje zorganizowana spośród przedmiotów pracy, które mają decydujące znaczenie z punktu widzenia celu danej produkcji i określają charakter wyrobów gotowych, nazywane są materiałami podstawowymi. współpraca. Wszystkie grupy pracowników i kierownictwo zakładu pracy wzajemnie oddziałują na siebie. Co więcej, we współczesnym społeczeństwie ludzie nie tylko coraz szerzej współpracują ze sobą, lecz zarazem pracują nawzajem dla siebie. Praca ludzi wytwarzających dobra wzajemnie się łączy. Występuje więc tu zarówno współpraca ludzi w produkcji, nazywana kooperacją, jak i podział pracy, dzięki czemu poszczególne jednostki specjalizują się w pewnych rodzajach produkcji.