CYKLE INWESTYCJI ORAZ ZNACZENIE ICH SKRACANIA CZ. II

 
 

Normatywy cykli realizacji inwestycji ustala minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i ogłasza je w formie wykazu w Dzienniku Budownictwa. Minister dokonuje też w ten sposób uzupełnień i zmian wykazu normatywów cykli realizacji inwestycji w kierunku ich skracania w miarę zachodzących zmian warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz szerszego stosowania lekkich nowoczesnych materiałów osłonowych, lekkich konstrukcji metalowych i żelbetowych, nowych technologii produkcji budowlanej, nowoczesnej organizacji budowy, użycia nowoczesnego sprzętu i transportu itp.

Cykle realizacji inwestycji mają w szczególności zastosowanie przy projektowaniu i planowaniu zadań inwestycyjnych, zawieraniu umów o realizację inwestycji, kontroli przebiegu realizacji inwestycji oraz ustalaniu nagród i premii za skrócenie cyklu wykonania inwestycji.

Przy odbiorze inwestycji należy w protokole odbioru stwierdzić dotrzymanie, przekroczenie lub skrócenie ustalonego cyklu realizacji inwestycji. Nakłady ponoszone w okresie realizacji inwestycji są nakładami zamrożonymi, nie wykorzystanymi i nie przynoszą efektów - dochodu. Z tego względu inwestycja powinna być tak realizowana, aby okres zamrożenia był jak najkrótszy, a przebieg narastania nakładów w poszczególnych okresach (latach) budowy był optymalny, czyli większość nakładów powinna być ponoszona w końcowym stadium budowy. Zależy to głównie od wyboru rozwiązania danego zadania inwestycyjnego, warunków i terminów dostaw maszyn i urządzeń itp. Niemniej na rzeczywisty przebieg realizacji inwestycji i tempa narastania nakładów inwestycyjnych można wpłynąć przez wybór właściwej technologii produkcji budowlanej i dobrą organizację budowy oraz należyte skoordynowanie robót budowlanych z dostawami maszyn i urządzeń ich montażem itp.