Omówienie sposobu obliczania strat (normatywnych i rzeczywistych)

 
 

Straty poniesione z tytułu zamrożenia nakładów inwestycyjnych powstałych w prawidłowym (optymalnym) okresie realizacji inwestycji traktuje się jako obiektywnie uzasadnione (normatywne). Wynikają one z natury procesu inwestycyjnego, z charakteru produkcji budowlanej. Są to więc straty, których nie można uniknąć. Można jednak, jak już powiedzieliśmy, wpływać, aby były one jak najmniejsze.

Wyczerpujące omówienie sposobu obliczania strat (normatywnych i rzeczywistych) z tytułu zamrożenia nakładów inwestycyjnych przekracza ramy niniejszego opracowania. Tu powiemy jedynie, że przez okres zamrożenia poszczególnych cząstkowych nakładów inwestycyjnych w okresie budowy rozumie się okres między ich poniesieniem a momentem całkowitego przekazania obiektu do użytku (eksploatacji). Przez średni okres zamrożenia całości nakładów w okresie budowy rozumie się średnią ważoną cząstkowych okresów zamrożenia, tj. sumę iloczynów nakładów cząstkowych przez ich okresy zamrożenia, podzieloną przez łączny nakład inwestycyjny:

Z wzoru wynika, że średni okres zamrożenia zależy również od rozłożenia (narastania) nakładów inwestycyjnych w okresie budowy:

- przy równomiernym rozłożeniu nakładów w okresie budowy

- przy koncentracji nakładów w początkowej fazie budowy

- przy koncentracji nakładów w końcowej fazie budowy

Okres budowy obiektu inwestycyjnego wynosi ti, = 3 lata. W poszczególnych latach przewiduje się wydatkowanie i, - 30 min zł, U = 30 min zł, i3 = 30 min zł. Całkowite zamrożenie nakładów inwestycyjnych wynosi: 30 (3-1+0,5)+30 (3 - 2-G.5H 30 (3 - 3 0,5) = 135 mirt zło- tówkolat. Stąd średni okres zamrożenia wynosi: 135 rtr = - = 1,5 roku.

Zamrożenie nakładów inwestycyjnych w okresie budowy może być zmniejszone przez odmrożenie nakładów. Następuje to przez częściowe oddawanie inwestycji do użytku (chodzi oczywiście o części funkcjonalnie skończone i które mogą być użytkowane, przynosić efekty). Na przykład, jeżeli można by było uruchomić 40% zdolności produkcyjnej na pół roku wcześniej przed zakończeniem całego zadania inwestycyjnego (budowy), wówczas zamrożenie zmniejszyłoby się o 90 0,40 0,5 - 18 min złotówkolat, stąd zamrożenie całkowite wynosiłoby tylko 135 -