Spółdzielnie budowlano-montażowe

 
 

Jednocześnie dość pokaźna liczba przedsiębiorstw' działa w innych resortach gospodarczych. Są to głównie przedsiębiorstwa, które wykonują roboty specjalistyczne, w zasadzie dla potrzeb danego resortu. Na przykład w resorcie górnictwa i energetyki mamy przedsiębiorstwa budowy kopalń surowców, a w resorcie przemysłu ciężkiego przedsiębiorstwa wykonujące roboty modernizacyjne i remontowe na potrzeby tego przemysłu. Przedsiębiorstwa zajmujące się robotami drogowymi i z zakresu kolejnictwa podporządkowane są resortowi komunikacji, a w resorcie gospodarki terenowej i ochrony środowiska zgrupowane są przede wszystkim przedsiębiorstwa wykonujące remonty budynków'1 mieszkalnych i prowadzące budowę obiektów komunalnych (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ulic, placów itp.). W skład resortu rolnictwa wchodzą przedsiębiorstwa budujące obiekty inwentarskie i mieszkaniowe na wsi, prowadzące roboty z zakresu melioracji, elektryfikacji rolnictwa, budowy studni itp.

W resortach znajdują się przedsiębiorstwa objęte planowaniem centralnym (za pośrednictwem zjednoczeń budownictwa). Natomiast rady narodowe nadzorują terenowe przedsiębiorstwa budowlane poprzez odpowiednie wydziały (np. wydziały gospodarki komunalnej, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego). Dla ogólnej koordynacji działalności terenowych przedsiębiorstw budowlanych (objętych planowaniem terenowym) w skali województwa tworzone są zazwyczaj wojewódzkie zjednoczenia (zrzeszenia) tych przedsiębiorstw.

Spółdzielnie budowlano-montażowe zrzeszone są w zasadzie w terytorialnych związkach spółdzielni według administracyjnego podziału kraju. Z kolei związki te są nadzorowane przez właściwe centralne związki spółdzielcze, np. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.