MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYŚLU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 
 

Do zakresu działania ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych należą sprawy dotyczące: rozwoju budownictwa, projektowania budowlanego i produkcji budowlanej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, państwowego nadzoru budowlanego, projektowania technologicznego produkcji materiałów budowlanych, produkcji i zbytu tych materiałów, prac naukowo-badawczych w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, planowania przestrzennego oraz współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Do jego obowiązków należy też ustalanie zasad i wytycznych pomocy technicznej i organizacyjnej dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych oraz organizowanie pomocy technicznej dla tego budownictwa. Oprócz tego należy tu wymienić jeszcze sprawy dotyczące podnoszenia poziomu fachowego kadr technicznych i rozmieszczenia kadr inżynieryjno-technicznych, organizowania konkursów na projekty urbanistyczne i budowlane.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawuje również koordynacje międzyresortową w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych oraz przemyśle szklarskim i porcelanowo-fajansowym. Ustala bilanse i rozdział materiałów budowlanych na zaopatrzenie budownictwa, rynek, eksport oraz zasady podziału materiałów budowlanych centralnie rozdzielanych według obowiązujących ustaleń Rady Ministrów. Koordynuje opracowywanie założeń rozwoju nauki i techniki oraz zaplecza naukowo-badawczego w zakresie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych i założeń podziału środków na te cele, a także koordynuje przedsięwzięcia z zakresu organizacji i normowania pracy w odniesieniu do robót budowlano-montażowych. Ustala zbiorczy bilans robót budowlano-montażowych i kieruje ich rozdziałem stosownie do odpowiednich przepisów. Wydaje wiążące decyzje i zalecenia resortom i organizacjom nadzorującym działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych i remontowych, zmierzające do prawidłowego wykorzystania mocy produkcyjnych tych' przedsiębiorstw, zgodnie z profilem produkcyjnym i przeznaczeniem określonym przy ich powoływaniu.