MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYŚLU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CZ. II

 
 

Minister ma do pomocy podsekretarzy stanu (wiceministrów). W skład ministers tw a wchodzą departamenty oraz inne równorzędne komórki. Na ich czele stoją dyrektorzy. Departamenty dzielą się na wydziały. Na czele każdego wydziału stoi naczelnik.

Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych bezpośrednio podlegają: Instytut Urbanistyki i Architektury, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, Instytut Mechanizacji Budownictwa, którego przedmiotem działania jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie mechanizacji procesów budowlanych oraz rozwoju produkcji maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budwnictwie, Resortowy Ośrodek Normowania Pracy, Centrum Elektroniczne Techniki Obliczeniowej Przemysłu Budowlanego „CETOB”.

Przy ministrze działa Kolegium Ministerstwa. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (MBiPMB) koordynuje prace podległych mu jednostek, ustala kierunki pracy instytutów i ramowe zadania zjednoczeń oraz zatwierdza ich plany pracy. Przez zarządzenia podpisywane przez ministra i okólniki podpisywane przez dyrektorów departamentów reguluje się działalność podległych jednostek oraz działalność organizacji budowlanych należących do innych resortów. Kontrola działalności podległych jednostek dokonywana jest poprzez sprawozdania i doraźnie przez inspektorów ministerstwa.