FUNKCJE I ZADANIA ZJEDNOCZEŃ BUDOWNICTWA CZ. II

 
 

W konsekwencji tego zjednoczenie stanowi jednostkę ekonomiczną będącą na rozrachunku gospodarczym. Zjednoczenie nie prowadzi bezpośredniej działalności produkcyjnej i nie nawiązuje stosunków cywilno-prawnych z kontrahentami (inwestorami, dostawcami, jednostkami kooperującymi itp.) Toteż rozrachunek gospodarczy zjednoczenia odnosi się do tych dziedzin jego działalności, które wiążą się z jego funkcjami. A więc obejmuje on przykładowo takie sfery, jak tworzenie funduszów, podział zysku czy rozliczenia z budżetem. Zainteresowanie obydwu szczebli (zjednoczenia i przedsiębiorstwa) maksymalizacją zysku prowadzi do zbliżenia ich ekonomicznych kryteriów wyboru. Jest to ważne zważywszy, że podejmowanie decyzji gospodarczych stanowi wyraz wyboru ekonomicznego między różnymi możliwymi rozwiązaniami: w zakresie organizacji i technologii produkcji, wielkości i struktury zaangażowanych środków produkcji itp. W tym celu podmioty podejmujące decyzje posługują się, jako pomocniczym narzędziem wyboru, rachunkiem ekonomicznym. Swoje zadania zjednoczenie realizuje przez:

- 1) ustalanie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z narodowych planów gospodarczych oraz wytycznymi ministra, kierunków rozwoju, rejonów działania i specjalizacji przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz jednostek pomocniczych i usługowych,

- 2) koordynowanie działalności zgrupowanych przedsiębiorstw w celu jak najlepszej realizacji zadań planowych i zaspokajania potrzeb gospodarczo-społecznych,

- 3) ustalanie dla zgrupowanych przedsiębiorstw zadań planowych,

- 4) podejmowanie działań w celu zapewnienia środków pozwalających na harmonijną realizację zadań planowych przez zgrupowane przedsiębiorstwa oraz stałego podnoszenia ich sprawności technicznej i organizacyjnej w drodze możliwie najefektywniejszego wykorzystywania zaplecza techniczno-produkcyjnego, będącego w dyspozycji wszystkich zgrupowanych przedsiębiorstw, oraz maszyn, urządzeń i środków transportu.

- 5) programowanie inwestycji rozwojowych (branżowych) oraz określanie nakładów na inwestycje własne zgrupowanych przedsiębiorstw w celu najwłaściwszego wykorzystania środków materialnych i finansowych,

- 6) nadzór nad realizacją planów przez zgrupowane przedsiębiorstwa oraz udzielanie pomocy w usuwaniu przeszkód, których przedsiębiorstwa same nie są w stanie usunąć.

- 7) stosowanie właściwych środków ekonomicznych zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności ustalanie zasad podziału zysku dla poszczególnych przedsiębiorstw, kryteriów premiowania personelu kierowniczego oraz podziałów materiałów centralnie rozdzielanych,

- 8) inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych dla potrzeb zgrupowanych przedsiębiorstw,

- 9) inicjowanie lub prowadzenie wspólnych akcji gospodarczych, przedsięwzięć technicznych, socjalnych, kulturalnych itp.,

- 10) kontrolę i ocenę całokształtu działalności przedsiębiorstw.