SKŁAD KOLEGIUM

 
 

W zjednoczeniu działa kolegium. Statut zjednoczenia określa sprawy, w których kolegium ma głos stanowiący, jak również te sprawy, przy rozpatrywaniu których kolegium stanowo organ opiniodawczy i doradczy.

W skład kolegium wchodzą: naczelny dyrektor zjednoczenia jako przewodniczący, zastępcy naczelnego dyrektora, główny księgowy zjednoczenia, dyrektorzy zgrupowanych przedsiębiorstw oraz kierownicy określonych w statucie jednostek organizacyjnych zjednoczenia.

Do spraw, które wymagają stanowiących uchwał kolegium, należą przede wszystkim programy i plany działalności zjednoczenia jako całości, a w szczególności roczne i wieloletnie plany gospodarcze. Projekty planów perspektywicznych i wieloletnich należą do spraw rozpatrywanych przez kolegium zjednoczenia jako organu opiniodawczo-doradczego.

W zjednoczeniu może być powołana przez naczelnego dyrektora. rada techniczno-ekonomiczna. Stanowi ona organ doradczy w zakresie podstawowych problemów technicznych i ekonomicznych zjednoczenia i branży (branż) przez nie reprezentowanej. W skład rady techniczno-ekonomicznej powinni wchodzić specjaliści z danej branży zarówno spośród pracowników zjednoczenia i przedsiębiorstw' zgrupowanych w nim, jak i spoza zjednoczenia.