O stosowaniu tabeli (tabel) stawek płac zasadniczych dla celów osobistego zaszeregowania w przedsiębiorstwie decyduje naczelny dyrektor nadzorującego zjednoczenia. Ponadto system wynagrodzeń robotników przewiduje szereg dopłat, np. za pracę na dużych wysokościach, za pracę nocną, w godzinach nadliczbowych. W przedsiębiorstwach i kombinatach budowlano-montażowych robotnicy mogą być wynagradzani według systemu płac:

- 1) akordowego lub akordowo-premiowego,

Wynagrodzenia pracowników są zróżnicowane, przy czym podstawowym kryterium zróżnicowania są: ilość i jakość wykonanej pracy. Na pojęcie jakości pracy składają się dwa czynniki stopień trudności oraz jej efektywność. Z kolei stopień trudności wyznaczają: 1) charakter i złożoność funkcji, z czym wiąże się m.in.

Zespołowa forma pracy wywołuje wiele czynników o charakterze bodźcowym, a nade wszystko zmusza do „zgrania się” zespołu, w konsekwencji niektórzy członkowńe zespołu, chcąc dorównać pod względem kwalifikacji i umiejętności pozostałym, muszą podnieść swoje umiejętności, wdrożyć się do przyjętego rytmu pracy itp. Cały bowiem zespół otrzymuje wynagrodzenie za konkretny, wymierny efekt.

System płac jest zbiorem reguł określających sposób wynagradzania za pracę. Efektywny system płac musi m.in.:

- zapewniać ekwiwalent za wkład pracy, .

- odpowiadać organizacji produkcji oraz pracy,

- kształtować odpowiednie proporcje płac w poszczególnych zawodach oraz prawidłowe relacje pomiędzy poziomem zatrudnienia, wydajnością pracy i wynagrodzenia.

Głównym źródłem wzrostu wydajności pracy jest zastosowanie zmechanizowanych narzędzi i sprzętu budowlanego. Jednakże w tej dziedzinie istnieją pewne granice. Po pierwsze, szerokie zastosowanie np.

Rozróżnia się pojęcie wydajności pracy jako efekt działania pracy żywej w rozpatrywanym procesie wytwarzania {o czym była mowa wyżej) oraz pojęcie wydajności (produktywności) pracy rozumianej szeroko, jako wynik łącznego oddziaływania pracy: żywej (teraźniejszej) i u przedmiotowionej (wydatkowanej w poprzednich stadiach), czyli zakrzepłej w środkach produkcji.

W przedsiębiorstwach budowlanych, wykonujących w większości różnorodne roboty, których wielkości nie mogą być wyrażone jedną liczbą w jednostkach naturalnych, wydajność pracy w skali całego przedsiębiorstwa mierzona jest za pomocą miernika wartościowego, w ujęciu wartościowym.

Wydajność pracy jest to suma produktów lub usług materialnych (wartości użytkowej) wytworzonych przez robotnika (robotników) w jednostce czasu: godzinie, dniu, miesiącu, roku.

Ważną rolę w prawidłowym wykonywaniu zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju spełnia socjalistyczne współzawodnictwo pracy.

Ważnym czynnikiem w osiąganiu wyników produkcyjnych jest dyscyplina pracy, czyli stosunek pracownika do powierzonych mu czynności. Stosunek ten, który wyraża się stopniem wykonywania powierzonych za- Ruch współzawodnictwa należy kierować przede wszystkim na zadania, których realizacja przyczynia się do:

Zgodne współżycie i wzajemna współpraca pracowników przedsiębiorstwa wpływa na wzmocnienie dyscypliny pracy i na osiągnięcie lepszych wyników działalności. Dobre stosunki międzyludzkie leżą zatem zarówno w interesie pracowników, jak i przedsiębiorstwa.

Pages