Inwestycje będą najbardziej efektywne, jeżeli przyczynią się do osiągnięcia możliwie największych i najwcześniejszych efektów produkcyjnych i usługowych przy możliwie najniższych nakładach. Jest to jednak techniczno-ekonomiczna efektywność, która nie wyczerpuje w pełni tej problematyki. Niezbędne jest jeszcze określenie, które z danych rozwiązań technicznych inwestycji realizują cele zarówno ogólnogospodarcze, jak i społeczne.

Straty poniesione z tytułu zamrożenia nakładów inwestycyjnych powstałych w prawidłowym (optymalnym) okresie realizacji inwestycji traktuje się jako obiektywnie uzasadnione (normatywne). Wynikają one z natury procesu inwestycyjnego, z charakteru produkcji budowlanej. Są to więc straty, których nie można uniknąć. Można jednak, jak już powiedzieliśmy, wpływać, aby były one jak najmniejsze.

Normatywy cykli realizacji inwestycji ustala minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i ogłasza je w formie wykazu w Dzienniku Budownictwa.

Przez cykl realizacji inwestycji należy rozumieć okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy w celu wykonania zadania inwestycyjnego do dnia odbioru tego zadania przez tegoż inwestora (zamawiającego), po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeżeli inwestycja tego wymaga (rys. 3-1). Cykl realizacji inwestycji nie obejmuje okresu niezbędnego do wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu budowy, jak np.

Inwestor odbiera projekt do sprawdzenia stopnia jego zgodności z założeniami i dotrzymaniu przez zleceniobiorcę warunków umowy. Dla inwestycji prostych, np. realizowanych wielokrotnie na podstawie dokumentacji typowej, polegających na modernizacji w dotychczasowych układach i na terenach już użytkowanych, sporządza się dokumentację jednostadiową. Obejmuje ona niezbędne elementy założeń techniczno-ekonomicznych i projektu technicznego.

Projekty techniczne inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie zakładów przemysłowych powinny ponadto zawierać:

- charakterystykę procesu produkcji z uwzględnieniem zaopatrzenia materiałowo-technicznego i powiązań kooperacyjnych oraz charakterystykę organizacji produkcji,

- zestawienie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne oraz ich parametry techniczno-eksploatacyjne, które nie mogą ulec pogorszeniu w czasie realizacji inwestycji,

- 1) właściwej jednostce projektowania,

- 2) właściwej branżowo komórce naukowo-badawczej,

- 3) powołanemu w tym celu zespołowi,

- 4) sporządzić we własnym zakresie.

Projekt techniczny inwestycji

W przedsiębiorstwach .państwowych akdmulacja finansowa, w odróżnieniu od „akumulacji społecznej”, stanowiącej element podziału dochodu narodowego, oznacza różnicę między wartością sprzedaży (utargiem) a kosztem własnym tej produkcji.

ZTE zawierają także obliczenia przewidywanych kosztów przyszłej eksploatacji (po oddaniu inwestycji do użytku) oraz akumulacji finansowej , a ponadto okres dochodzenia do osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej oraz rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji.

W działalności inwestycyjnej spotykamy się z następującymi pojęciami: przedsięwzięcie inwestycyjne, zadania inwestycyjne, obiekt budowlany, założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, projekt techniczny inwestycji.

Jedną z głównych zasad planowania inwestycji jest przestrzeganie koordynacji oraz wzajemnych powiązań na wszystkich szczeblach zarządzania gospodarczego.

Wynika to z faktu, że plan inwestycyjny stanowi CZĘŚĆ składową narodowego planu gospodarczego. Z tego względu musi być skoordynowany z innymi jego częściami, a przede wszystkim:

Strony