Produkcja budownictwa obejmuje:

- 1) roboty geologiczne połowę i dokumentacyjne: geologiczno-poszukiwawcze, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie,

Przez budowlę rozumie się trwale połączony z gruntem przedmiot (rzecz), wytworzony przy użyciu pracy ludzkiej, narzędzi, maszyn oraz materiałów z zastosowaniem odpowiednich umiejętności technicznych. Budowlami są zatem wszelkiego rodzaju budynki, obiekty inżynierskie, mosty, drogi itp.

Słowem „budownictwo” określamy kilka znaczeń. Jako budownictwo określa się jeden z działów gospodarki narodowej, należący do sfery produkcji materialnej głównym celem produkcji zaliczanej do tego działu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wytwarzania obiektów budowlanych (składników majątku narodowego).

I etap obejmuje prace studialne, na które składają się m.in. bilansowanie istniejących zdolności produkcyjnych (z uwzględnieniem możliwości ich zwiększenia) oraz określenie potrzeb inwestycyjnych,-czyli opracowanie wniosków o konieczności podjęcia nowych inwestycji. Wszystkie te czynności należą do obowiązków zjednoczenia, które w wypadku, gdy zakres inwestycji przekracza granicę jego kompetencji, przedstawia odpowiednio opracowane wnioski organom zwierzchnim: ministrowi i rządowi.

Podstawowym założeniem nowej metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest sprzężenie wyników rachunku efektywności inwestycji, opartego o centralnie określane parametry wyrażające cele polityki społeczno-gospodarczej, z rozrachunkiem gospodarczym w przedsiębiorstwie.

Następnie te proste przypadki komplikuje się zbliżając schemat rozumowania do realnych warunków, w jakich przebiega proces inwestycyjny. Poniżej przedstawiamy najprostszy przykład rachunku efektywności inwestycji, w którym przyjmuje się następujące założenia upraszczające:

Dlatego też o taki wskaźnik syntetyczny chodzi, aby obejmował możliwie największą liczbę elementów w celu uzyskania bardziej jednoznacznej oceny efektywności inwestycji. Należy jednak od razu podkreślić, że wskaźnik ten nie wyczerpuje analizy. Stwierdzenie to prowadzi do wniosku, że wszystkie formy rachunku (wskaźniki techniczno-ekonomiczne, cząstkowe wskaźniki ekonomiczne i wskaźnik syntetyczny) nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają.

Wskaźniki techniczn o-e konomiczne inwestycji stanowią przedmiot szczegółowej analizy projektów inwestycyjnych. Dotyczą one głównie technologii, techniki i organizacji produkcji w budowanym zakładzie i obejmują takie zagadnienia, jak wydajność pracy w jednostkach naturalnych (np. ilość przędzy na 1000 wrzecionogodzin), zużycie surowców na jednostkę produkcji (np. zużycie bawełny czy włókna sztucznego na 1 tonę przędzy), wskaźniki wykorzystania majątku trwałego itp.

Ogólnie biorąc, długość uzasadnionego ekonomicznie okresu eksploatacji jest uzależniona od bilansu siły roboczej i rozporządzanych środków inwestycyjnych. W wypadku nadwyżek siły roboczej zużycie ekonomiczne nie stanowi problemu, ponieważ eksploatacja nawet przestarzałych obiektów jest - z ogólnogospodarczego i społecznego punktu widzenia - uzasadniona.

Celowość inwestycji ustala się na podstawie analizy wielu przesłanek ekonomicznych i społeczno-politycznych, np. ogólnych proporcji rozwoju gospodarczego, czy proporcji między produkcją środków produkcji i produkcją środków spożycia. Z analizy tej wynikają postulaty dotyczące nie tylko wzrostu produkcji, ale także jej poziomu techniczno-ekonomicznego, oszczędzania określonych surowców, rozwoju wymiany międzynarodowej itp.

Problematyka badań efektywności inwestycji zależy od zakresu analizowanego programu inwestycyjnego. Jeśli program obejmuje jedno zadanie inwestycyjne, wówczas mamy do czynienia z analizą efektywności różnych sposobów realizacji tego samego zadania.

Strony