Pracami w zakresie bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych kieruje minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z właściwymi ministrami i wojewodami (prezydentami miast), który w poszczególnych regionach kraju działa przez zjednoczenia wiodące w regionalnej i ogólnokrajowej koordynacji branżowej budownictwa.

Jak już podkreślano, w systemie planowania i realizacji inwestycji budowlanych istotne i podstawowe znaczenie ma m. in. zasada koncentracji nakładów inwestycyjnych w czasie i przestrzeni oraz na najważniejsze zadania inwestycji, na inwestycje szczególnie ważne dla gospodarki narodowej. Realizacja tej zasady wymaga przede wszystkim ograniczenia liczby jednocześ-

Suma kar umownych ze wszystkich tytułów jednocześnie, z wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad, nie może przekraczać 5% wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

Strony mogą nie dochodzić kary umownej, jeżeli nie przekracza ona 10 tys. złotych. Poszkodowany jest obowiązany dochodzić odszkodowania, jeżeli przewyższa ono wysokość zastrzeżonej kary. Wynagrodzenie wykonawców ustala się w formie ryczałtu z wyjątkiem wynagrodzenia za:

- w stosunku do obiektów budowlanych z wyjątkiem budynków mieszkalnych - po upływie 3 lat,

- w stosunku do budynków mieszkalnych - po upływie okresów' przewidzianych w karcie gwarancyjnej,

- w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, których normatywny okres zużycia trwTa krócej niż 3 lata - po upływie połowy tego okresu,

Jeżeli zamawiający nie dokona odbioru we właściwym terminie, wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym zamawiającego .

W budownictwie mieszkaniowym przedmiotem odbioru może być pojedynczy obiekt, a w odniesieniu do wielosegmentowych budynków ich część (segment) wraz z urządzeniami terenowymi, drogami i chodnikami w rejonie budowy. Budynki mieszkalne od-

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego lub użytkownika wyposażony w pełnomocnictwo zamawiającego odbierający może korzystać z opinii rzeczoznawców. biera się kompleksowo, łącznie z elewacjami i terenami przy- obiektowymi.

Jednostki gospodarki uspołecznionej biorące udział w działalności inwestycyjnej są obowiązane do współdziałania w interesie gospodarki narodowej na zasadach określonych w art. 386 kodeksu cywilnego zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, jak i przy jej zawarciu i wykonywaniu oraz w okresie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych.

W celu dalszego usprawnienia działalności inwestycyjnej wprowadzono do praktyki inwestycyjnej instytucję generalnego realizatora inwestycji (GRI). Jest to związane z coraz szerzej stosowaną zasadą zamawiania gotowych inwestycji {zadań inwestycyjnych). Zasada ta polega na tym, że inwestor zleca całość zadań i obowiązków związanych z realizacją inwestycji jednemu kontrahentowi.

Przedsiębiorstwo będące generalnym wykonawcą przygotowuje urządzenie placu budowy i wyposażenie nie tylko dla swoich potrzeb, ale również dla obsługi podwykonawców usługi te wykonywane są odpłatnie. Generalny wykonawca ponosi pewną odpowiedzialność wobec zamawiającego za jakość i terminowość realizacji robót. Musi więc być wyposażony w odpowiednie środki działania o charakterze prawnym i ekonomicznym, pozwalające na egzekwowanie takiej samej odpowiedzialności od podwykonawców.

Wszystko to powinno sprzyjać lepszemu wykorzystaniu zasobów produkcyjnych, a zwłaszcza maszyn i urządzeń, oraz poprawie jakości wykonywanych robót. To z kolei powinno przynieść skrócenie cyklu budowy oraz obniżkę kosztów produkcji.

Rejonizacja przedsiębiorstw budowlanych polega na określeniu terytorialnego zasięgu ich działania. Celem rejonizacji jest przede wszystkim skoncentrowanie ich produkcji w określonym rejonie. PozwTala to:

Pages