Dla wykonania poważniejszych robót inwestycyjnych powołuje się, oczywiście w uzasadnionych wypadkach, specjalne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego, zwane w skrócie SOWI. Są one jednostkami typu przedsiębiorstw budowlano-montażowych na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, działającymi w ramach macierzystego przedsiębiorstwa przemysłowego. Oddziały te zorganizowane są w gałęziach, w których występuje wiele robót specjalistycznych o charakterze modernizacyjnym, adaptacyjnym itp.

Roboty budowlano-montażowe mogą być wykonywane bądź przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, czyli systemem zwanym zleceniowym, bądź we własnym zakresie, przez brygady użytkownika obiektu - inwestycji, czyli systemem gospodarczym. Ten drugi sposób wykonawstwa jest niekiedy uzasadniony, zwłaszcza gdy chodzi o mniejsze roboty zarówno remontowe, jak i inwestycyjne.

Pod względem form własności jednostki gospodarcze zaliczone do działu „budownictwo” dzielą się na:

- 1) budownictwo uspołecznione:

Rocznik Statystyczny Inwestycji i Środków Trwałych 1967, s. 46-47: 1973, s. 52. przedsiębiorstw). Mianowicie według obowiązującej klasyfikacji gospodarki narodowej w skład działu „budownictwo” wchodzą:

- 1) jednostki geologiczno-poszukiwawcze i geofizyczne, jednostki hydrogeologiczne oraz jednostki geologiczno-inżynieryjne (mające za zadanie badania mechaniki gruntów dla celów budowlanych)

Znaczenia produkcji budowlanej nie pomniejsza fakt korzystnych, aczkolwiek zbyt wolno postępujących, zmian w strukturze nakładów inwestycyjnych (chodzi oczywiście o inwestycje produkcyjne). Mianowicie wzrasta w nich udział nakładów na ma- gospodarki narodowej w opracowaniach statystycznych, podlegają orzecznictwu władz budowlanych oraz wymagają odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności w zakresie sztuki budowlanej.

Produkcja budownictwa obejmuje:

- 1) roboty geologiczne połowę i dokumentacyjne: geologiczno-poszukiwawcze, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie,

Przez budowlę rozumie się trwale połączony z gruntem przedmiot (rzecz), wytworzony przy użyciu pracy ludzkiej, narzędzi, maszyn oraz materiałów z zastosowaniem odpowiednich umiejętności technicznych. Budowlami są zatem wszelkiego rodzaju budynki, obiekty inżynierskie, mosty, drogi itp.

Słowem „budownictwo” określamy kilka znaczeń. Jako budownictwo określa się jeden z działów gospodarki narodowej, należący do sfery produkcji materialnej głównym celem produkcji zaliczanej do tego działu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wytwarzania obiektów budowlanych (składników majątku narodowego).

I etap obejmuje prace studialne, na które składają się m.in. bilansowanie istniejących zdolności produkcyjnych (z uwzględnieniem możliwości ich zwiększenia) oraz określenie potrzeb inwestycyjnych,-czyli opracowanie wniosków o konieczności podjęcia nowych inwestycji. Wszystkie te czynności należą do obowiązków zjednoczenia, które w wypadku, gdy zakres inwestycji przekracza granicę jego kompetencji, przedstawia odpowiednio opracowane wnioski organom zwierzchnim: ministrowi i rządowi.

Podstawowym założeniem nowej metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest sprzężenie wyników rachunku efektywności inwestycji, opartego o centralnie określane parametry wyrażające cele polityki społeczno-gospodarczej, z rozrachunkiem gospodarczym w przedsiębiorstwie.

Następnie te proste przypadki komplikuje się zbliżając schemat rozumowania do realnych warunków, w jakich przebiega proces inwestycyjny. Poniżej przedstawiamy najprostszy przykład rachunku efektywności inwestycji, w którym przyjmuje się następujące założenia upraszczające:

Pages