Projekty techniczne inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie zakładów przemysłowych powinny ponadto zawierać:

- charakterystykę procesu produkcji z uwzględnieniem zaopatrzenia materiałowo-technicznego i powiązań kooperacyjnych oraz charakterystykę organizacji produkcji,

- zestawienie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne oraz ich parametry techniczno-eksploatacyjne, które nie mogą ulec pogorszeniu w czasie realizacji inwestycji,

- 1) właściwej jednostce projektowania,

- 2) właściwej branżowo komórce naukowo-badawczej,

- 3) powołanemu w tym celu zespołowi,

- 4) sporządzić we własnym zakresie.

Projekt techniczny inwestycji

W przedsiębiorstwach .państwowych akdmulacja finansowa, w odróżnieniu od „akumulacji społecznej”, stanowiącej element podziału dochodu narodowego, oznacza różnicę między wartością sprzedaży (utargiem) a kosztem własnym tej produkcji.

ZTE zawierają także obliczenia przewidywanych kosztów przyszłej eksploatacji (po oddaniu inwestycji do użytku) oraz akumulacji finansowej , a ponadto okres dochodzenia do osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej oraz rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji.

W działalności inwestycyjnej spotykamy się z następującymi pojęciami: przedsięwzięcie inwestycyjne, zadania inwestycyjne, obiekt budowlany, założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, projekt techniczny inwestycji.

Jedną z głównych zasad planowania inwestycji jest przestrzeganie koordynacji oraz wzajemnych powiązań na wszystkich szczeblach zarządzania gospodarczego.

Wynika to z faktu, że plan inwestycyjny stanowi CZĘŚĆ składową narodowego planu gospodarczego. Z tego względu musi być skoordynowany z innymi jego częściami, a przede wszystkim:

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie przez inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji. Decyzje w tych sprawach podejmują organy administracji państwowej, właściwe dla planowania przestrzennego. Kierują się one przy tym zarówno interesem ogólnospołecznym i gospodarczym, jak i warunkami, a przede wszystkim potrzebami danego regionu.

W zakresie problematyki programowania w skali regionu, co wiąże się z tzw. terenową koordynacją inwestycji, sprawowaną przez organy władzy terenowej, wchodzą m.in. takie zagadnienia: koncentracja sił wytwórczych w danym regionie, zapewnienie źródeł surowcowych oraz wykwalifikowanej siły roboczej, wpływ inwestycji na środowisko ludzkie, potrzeby w zakresie inwestycji towarzyszących (budownictwo komunalne, mieszkaniowe).

W celu osiągnięcia optymalnej struktury działowogałęzio- wej i technicznej inwestycji oraz wysokiej ich efektywności niezbędny jest zespół prac studialnych, stanowiących treść programowania inwestycyjnego.

Oprócz służb inwestycyjnych do aparatu inwestycyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu należą biura projektów, przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlano-montażowe i usługi inwestycyjne, służby architektoniczno-budowlane, organy państwowego nadzoru budowlanego, a także odpowiednie komórki w jednostkach planowania gospodarczego. Istotne ogniwo w procesie inwestycyjnym stanowią również dostawcy różnych maszyn i urządzeń technicznych.

Podjęcie działalności inwestycyjnej wymaga wielu prac przygotowawczych, poprzedzających etap samej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Proces inwestycyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zrealizowania inwestycji i przekazania jej do eksploatacji. Cykl inwestycyjny, w którym wyodrębnia się kilka faz, obejmuje wiele rozmaitych czynności, wykonywanych przez odpowiednie jednostki.

Pages