Dokumentacja, o której mowa, dotyczy zadania inwestycyjnego, które z reguły obejmuje kilka obiektów. pie prefabrykatów podany jest również termin ich dostawy na budowę. Zapotrzebowanie maszyn i sprzętu sporządza się na podstawie ich zestawienia oraz harmonogramów, które są zawarte w projektach organizacji budowy i robót. Zapotrzebowanie podaje nazwy maszyn lub sprzętu, ich charakterystykę techniczną i liczbę.

- Dokumentacja inwestycji stanowi podstawą jej realizacji i służy do:

- sporządzania zapotrzebowania środków produkcji,

- przygotowania i organizacji budowy,

- oznaczenia zakresu robót i metod ich wykonania,

- odbioru, rozliczenia i przekazania obiektu inwestycji.

Rysunki do robót dodatkowych powinny być podpisane przez inspektora nadzoru i przechowywane jako część składowa rysunków wykonawczych (zostaną one załączone do rachunku ostatecznego).

W toku wykonywania robót należy nanosić na rysunki robocze wszelkie zmiany zachodzące w czasie budowy. Mogą to być zmiany wywołane np. przez stosowanie innych przekrojów stali niż przewidziane w projekcie. W każdym takim wypadku do rysunków powinno być dołączone uzasadnienie zmiany z powołaniem się na dziennik budowy i książkę obmiarów oraz obliczenia statyczne albo na instrukcję lub album zmiennych konstrukcji itp.

Sprawdzanie kompletności dokumentacji jest szczególnie istotne w razie realizacji bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, np. w zakresie budownictwa przemysłowego, gdzie niezależnie od dokumentacji budowlanej i branż związanych (np. instalacja) istnieje dokumentacja dotycząca wyposażenia technologicznego zakładu.

Dokumentacja podlega również sprawdzeniu pod względem formalnym, to znaczy np. czy jest zatwierdzona przez upoważnione organy.

Właściwe wykorzystanie dokumentacji inwestycji gwarantuje odpowiednią realizację danej inwestycji, a w konsekwencji decyduje o właściwych cechach lub parametrach przyszłej jej eksploatacji.

Obieg dokumentacji i gospodarowanie nią w przedsiębiorstwie budowlanym może mieć dość różne formy zależnie od następujących czynników:

- rodzaju i wielkości inwestycji,

- formy organizacyjnej jednostki realizującej zadanie,

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego jako realizatora inwestycji największe i pierwszoplanowe znaczenie mają te części dokumentacji, które stanowią bezpośrednią podstawę organizowania, planowania, a następnie realizacji budowy. W tej części podręcznika używać będziemy poznanych upszed- nio określeń, a mianowicie:

- budowa - oznacza zadanie inwestycyjne jako wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsięwzięcia inwestycyjnego,

Pełna i wszechstronna ocena stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wymaga prowadzenia badań nie tylko w ujęciu statycznym (na określoną datę), lecz także porównawczo: a więc w ujęciu dynamicznym w czasie i między przedsiębiorstwami (badania międzyzakładowe).

Analizę stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej należy prowadzić w powiązaniu z ustaleniami analizy zapasów materiałowych, produkcji niezakończonej, stanu należności i zobowiązań oraz wyników finansowych. Chodzi bowiem o ocenę prawidłowości, wysokości i sposobu pokrycia poszczególnych grup składników majątkowych, a- zwłaszcza środków obrotowych - własnymi i obcymi funduszami w postaci: kredytów bankowych i innych zobowiązań, głównie z.

Poza wynikami powstającymi w przedsiębiorstwie w związku z działalnością operacyjną i pozaoperacyjną występują także wyniki z przyczyn nadzwyczajnych, a więc nadzwyczajne straty i nadzwyczajne zyski.

Strony